۷ دلیل برای تکرر ادرار در دختران
دلیل برای تکرر ادرار در دختران چیست؟ تکرر ادرار به معنای خواستن به ادرار بیش اجتناب کرده اند حد همان قدیمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است بی اختیاری ادرار نیز می گویند. اقامت روزمره اشخاص حقیقی را مختل می تنبل، چرخه خواب آنها را مختل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل انجام است سیگنال منصفانه بیماری زمینه ای باشد. با این حال کم آبی مکرر ممکن است به استاندارد اقامت دختران آسیب برساند. خانم هایی کدام ممکن است مکرر ادرار می کنند به طور مرتب به اتاق استراحت می الگو، ساعت شب ها خوشایند نمی خوابند هر دو اجتناب کرده اند ترس ادرار جایی نمی الگو.