۷ خوراکی کدام ممکن است هیکل خواهید کرد را اجتناب کرده اند آب نجات می دهد!
اگرچه بلعیدن آب بهتر از راه برای هیدراته ماندن است، با این حال می توانید همراه خود مصرف کردن برخی چرخ دنده غذایی هیکل شخصی را هیدراته حفظ کنید.