۶ مرحله ادای احترام به سطوح بصری


اساس دندان: ادای احترام به تحمیل کانال اساس (ثنایای مرکزی فک بالا)

اسلحه سازی

  • ‘موسی
  • دندان فرآوری نشده
  • K فایل (شماره ۸، ۱۰)
  • محدودیت های
  • زمینه تابوت
  • اولین رادیوگرافی
  • فیلم اشعه ایکس

برای کنار هم قرار دادن شدن به عقب برگردید مرحله ۱: دنباله فایل

برگرد تا آماده شوی

اندازه عملیات کانال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابعاد فینال فایل استفاده شده را در نظر بگیرید. ۱ میلی متر اجتناب کرده اند اندازه کار بی نظیر همراه خود ابعاد فایل بهتر استفاده شده کم کنید به همان اندازه تجهیزات به ۴-۵ میلی متر اجتناب کرده اند دهانه کانال برسد. {در این} مورد، اندازه کار ۲۴.۵ میلی متر است. تازه کردن همراه خود ۳۵ K-فایل آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۵۰ K-فایل به نوک رسید. تنظیم در فرآیند رگرسیون به همین ترتیب ابعاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه فایل پایان دادن ممکن است:

  • ۵۵ K: تجهیزات ها را در ۲۳.۵ میلی متر ایجاد کنید
  • ۶۰ K: آغاز ابزار در ۲۲.۵ میلی متر • ۷۰ K: آغاز به کار در ۲۱.۵ میلی متر
  • ۸۰ K: تجهیزات ها را در ۲۰.۵ میلی متر ایجاد کنید

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ۶۰، فایل های K در برابر این ۵، ۱۰ افزایش خواهد یافت.

کنار هم قرار دادن سازی فعلی برای مرحله ۲: اولین فایل تعیین کنید دهی

برگرد تا آماده شوی

همراه خود اولین فایل تحمیل آغاز کنید کدام ممکن است در کل کار منهای ۱ میلی متر ابعاد گیری تبدیل می شود. {در این} مورد عالی فایل ۵۵ K در ۲۳.۵ میلی متر است. عالی کانال همراه خود استفاده اجتناب کرده اند جزء احیا کننده تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی را در کانال وارد کنید (شبیه به مخلوط کردن مورد استفاده برای تازه کردن). همراه خود حرکت ترمیم آغاز کنید. اولین فایل تحمیل شده را وارد کنید، فایل را همراه با ربع بچرخانید، آن را به موجود در کانال بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار کنید: “عالی چهارم تلنگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح، عالی چهارم تلنگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج، عالی چهارم تلنگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج. فوری در سکته مغزی؛ عالی چهارم -turn فایل را به عاج وارد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایل به طور تصادفی اجتناب کرده اند موجود در کانال استخراج تبدیل می شود به همان اندازه روزی کدام ممکن است فایل تولید دیگری همراه خود مخالفت در کانال مواجه نشود تکرار تبدیل می شود.

کمک خواهد کرد که شما رسیدن فایل به اندازه عملیات، می توان اجتناب کرده اند ساعت سیم پیچی استفاده کرد. تلنگر توجه مشابه عالی ساعت به عقب است، با این حال برای ادغام کردن عالی تغییر فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی حرکت رو به ورودی در کانال است، گویی کسی در جاری “اشتباه کردن” ساعت است. این حرکت برای ایجاد اندازه کار خواهید کرد استفاده تبدیل می شود.

در گذشته اجتناب کرده اند اینکه کانال به طور مناسب همراه خود تازه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید دهی باز شود، ابزارها باید همه وقت همراه خود هشدار بیش از حد وارد کانال شوند. اجزا کیلیت مشابه RC Prep را می توان شناخته شده به عنوان اجزا کیلیت، پیوستن همراه خود کلسیم برای احساسی کردن دیواره کانال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پماد برای کانال های باریک استفاده کرد. کافی است در گذشته اجتناب کرده اند درج فایل در کانال، مقدار به سختی را در انتهای فایل قرار دهید.

همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اقدام نصب، همراه خود فایل start به تحمیل یکپارچه دهید. حرکت ارسال برای افزایش کانال استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در احاطه دیواره های کانال انجام تبدیل می شود. این {تضمین می کند} کدام ممکن است نیروی پیوستن بر روی کل دیوار، ۳۶۰ سطح در احاطه اعمال تبدیل می شود. اگرچه احیاء در نیمه باریک کانال نزدیک به بالا بهتر از نتیجه را دارد، با این حال این فایل در بخش کانال در عمق بهتر از کار را دارد.

ادای احترام به کنار هم قرار دادن شدن مرحله ۳: آبیاری

علاوه بر این، آبیاری فله {در سراسر} تشکیل دیواره کانال ضروری است، از فرآیندهای نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا کدام ممکن است در کل تازه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب‌گیری استفاده می‌شود، زباله‌هایی را ساخت می‌تنبل کدام ممکن است می‌تواند در نتیجه عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کانال اساس هر دو فضای آپیکال شود. آبیاری بیش اجتناب کرده اند حد به بردن زباله های سست اجتناب کرده اند کانال {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود مالش دیواره های کانال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن تجهیزاتی کدام ممکن است ممکن است باعث انسداد کانال شود، به آسان سازی از کیت {کمک می کند}.

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است اجتناب کرده اند سرنگ مبهوت ۴۵ سطح در نوک آن بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به زور اجتناب کرده اند بیش از حد استفاده نکنید.

برای کنار هم قرار دادن شدن به عقب برگردید مرحله ۴: فایل را تکرار کنید

وقتی فایل را برگردانید، هر فایل بعدی باید به اندازه دقیق برسد. اگر نمی توان اندازه خاص شده را همراه خود ابعاد فایل K به کف دست آورد، آغاز به تحمیل اندازه کمتر نکنید، هر دو تجهیزات را مجبور حل و فصل انتقال موجود در کانال نکنید. به تجهیزات زودتر برگردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اقدام نصب به تحمیل یکپارچه دهید، به همان اندازه روزی کدام ممکن است کانال به ابعاد کافی رایگان شود به همان اندازه فایل بعدی را اکتسابی کنید.

سطوح ۲-۴ را برای هر اندازه به همین ترتیب تکرار کنید به همان اندازه به ۴-۵ میلی متر اجتناب کرده اند دهان کانال برسید. پس اجتناب کرده اند تحمیل فایل بسته شدن، اجتناب کرده اند آسان بودن دیواره های کانال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود انسداد اجتناب کرده اند نیمه تاج {به سمت} بالا ضمانت حاصل کنید.

برای کنار هم قرار دادن شدن برای مرحله ۵: کانال خشک به عقب برگردید

پس اجتناب کرده اند پایان دادن فرمولاسیون، کانال همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مقدار کافی چرخ دنده جاذب کاغذ خشک تبدیل می شود. ابعاد سطح کاغذی را انواع کنید کدام ممکن است به خوبی همراه خود ابعاد کانال محدود تکامل داشته باشد. {در این} مورد کانال خیلی عظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به استفاده اجتناب کرده اند نظر های کاغذی خشن دارد.

همراه خود استفاده اجتناب کرده اند عالی سواب پنبه، عالی تکه کاغذ را اجتناب کرده اند بسته بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تکه کاغذ را به همان اندازه سقف کار، با این حال ۹ اصولاً اجتناب کرده اند اندازه کار، موجود در کانال قرار دهید. مدیریت ابعاد گیری نظر های کاغذی همراه خود نگه از گرفتن سطح در نسبت های دقیق، همراه خود زوایای صحیح همراه خود دهانه انبر پنبه ای خواهید کرد به کف دست می آید. حوله های کاغذی تازه شده باید ساده همراه خود چرخ دنده پنبه ای پردازش شوند به همان اندازه اجتناب کرده اند عفونت جلوگیری شود.

این کار را به همان اندازه روزی تکرار کنید کدام ممکن است وقتی اجتناب کرده اند کانال خارج می‌شوید، عوامل پنبه‌ای خشک شده باشند. اگر نت‌های کاغذی پس اجتناب کرده اند چندین بار توصیه همچنان مرطوب به تذکر می‌رسند، بالقوه است کانال همراه خود ترشحات ناشی اجتناب کرده اند عفونت خیس شود، هر دو اجتناب کرده اند پیک بیش اجتناب کرده اند حد استفاده شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاغذ به اساس متصل شده باشد.

مرحله ۶: تأیید Shaping

فینال ابعاد فایل استفاده شده برای اندازه کار را در نظر بگیرید. {در این} مورد، فینال فایل استفاده شده در ۲۴.۵ میلی متر عالی فایل ۵۰ K بود. این فایل را در کانال قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی رادیوگرافی بگیرید به همان اندازه مشخص شوید کدام ممکن است کل اندازه کانال {به درستی} تعیین کنید گرفته است.

برای ضمانت اجتناب کرده اند رعایت دستور شکل از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت یکپارچگی دهانه آپیکال، یک بار دیگر اجتناب کرده اند این فایل برای اطمینان از باز بودن بیشترین استفاده را ببرید.

عالی کانال خوش تعیین کنید باید ساختاری قیفی تعیین کنید همراه خود دیواره های آسان داشته باشد. برای اسکن شکل از دوام، عالی فایل همراه خود اندازه کار را در موجود در کانال قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به حداقل یک چهارم تغییر کنید. فایل باید محکم به انقباض آپیکال با بیرون رفتن اجتناب کرده اند آن متصل شود.

اساس دندان: چگونه اساس اساس را تنظیم دهیم © ۲۰۰۶ دانشکده کلمبیا