۵ میلیون ساختمان در ملت داریمبه گزارش ایسکانیوز، کارشناس امتیازات سیاسی، محمدرضا رضایی کوچی همراه خود ردیابی به گرانی اجاره مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای پیشگیری اجتناب کرده اند آن، ذکر شد: تعادل بین در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا {در این} بخش موجود است.

وی ذکر شد: متاسفانه در جاری حاضر تعادلی بین در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای مسکن در ملت {وجود ندارد}.

تا حد زیادی بیاموزید:

نرخ حال تیز کردن ۱۲۰ میلیون رهن عروسی

رئیس کمیسیون موتلفه سراسری اسلامی ذکر شد: در بازتاب ۴ میلیون مسکن ضعیف داشتیم با این حال بلافاصله باید ذکر شد کدام ممکن است این انواع به انواع ۵ میلیون خانه رسیده است، نرخ مسکن نیز افزایش خواهد یافت.

این مشاور مجلس ذکر شد: راه رفع دغدغه گرانی مسکن حرکت {به سمت} ساخت مسکن است به همین دلیل باید ساخت مسکن در ملت تحمیل شود.

رئیس شورای سراسری شورای اسلامی در خصوص قوانین انفجار مسکن خانه ذکر شد: باید قوانین انفجار مسکن را «در مسئولیت» اجرا کنیم.

رضایی کوچی تصدیق شد: پیش اجتناب کرده اند این نیز بر مقدمه قرارداد سال قبلی مجلس شورای اسلامی افزایش اجاره بهای مسکن را تصویب کرده بود کدام ممکن است متاسفانه این موضوع فسخ شد، به همین دلیل شخصاً این اصل خواستن به بازنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دارد. کابینه ممکن است این موضوع را تجزیه و تحلیل تنبل.

وی تاکید کرد: باید زمینه را برای افزایش قیمت اجاره در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری آن داشته باشیم، به همین دلیل کار خیر {در این} بخش به هیچ عنوان باورپذیر نیست.