۵ هدف برای از جمله گریپ‌فروت به رژیم غذایی
گریپ‌فروت یکی اجتناب کرده اند میوه‌هایی است کدام ممکن است مردمان هر دو آن را از نزدیک دوست دارند هر دو اجتناب کرده اند آن متنفر هستند. اگر این میوه همراه خود ذائقه خواهید کرد متناسب است، می‌توانید همراه خود خوردن مشترک آن، هیکل شخصی را آسانسور کنید.