گفتگوی بی نظیر تابناک همراه خود سرپرست کل پدافند غیر مسئله استانداری/فیلمگفتگوی بی نظیر تابناک همراه خود سرپرست کل پدافند غیر مسئله استانداری/فیلم