گزارش های جدید: «نظامی یمن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شاخص های مقدمه»


عباس امیری فر، اجتناب کرده اند متحدان نزدیک محمود احمدی نژاد در مقامات وی، در نامه ای کدام ممکن است به عدالت نیوز به بهانه حمله فعلی یمنی ها به عربستان سعودی کشتی کرده، اجتناب کرده اند واژه های «سطح تولد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نظامی یمن» استفاده کرده است. اصطلاحی کدام ممکن است منصفانه گروه بنیادگرا در احساس تاریخی شخصی به آن است ردیابی می تدریجی. به گزارش عدالت نیوز، در شبیه به زمان جزو مشتریان مناسب توییتر بودند…

گزارش های جدید: «نظامی یمن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سیگنال های نوظهور» برای اولین بار در عدالت نیوز پدیدار شد.