گزارش دستگیری عبدالمالک ریگی: بیدار نشد!


امیر اسماعیلی، فرمانده سابق پدافند اثیری خاتم الانبیاء (ص) عمیق جدیدی اجتناب کرده اند نحوه برخورد همراه خود عبدالمالک ریگی چاپ شده کرده است.

به گزارش ایسنا، امیر فرزاد اسماعیلی در اظهاراتی دانستن درباره دستگیری عبدالمالک ریگی، اظهار کرد: او هواپیمایی را انواع کرده بود کدام ممکن است سه هواپیمای تولید دیگری همزمان تجربه شوند. ممکن است تاثیر رادار را در ۴ بازدید همزمان روی سیستم رادار سراسری می بینید تا آنها را اجتناب کرده اند هم کنار کنید.

وی افزود: ریگی همراه خود دانش متفاوتی تجربه هواپیما شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ۱۲ ساعت شب وارد ایران شده بود، روزی کدام ممکن است اکثر مردمان در خواب هستند. این دلیل است پدافند اثیری ۲۴ ساعته حرکت می تدریجی، این دلیل است گفتم اگر نیروی پدافند اثیری در خواب باشد، آبروی در سراسر جهان ما خدشه دار تبدیل می شود.

یکی اجتناب کرده اند فرماندهان سابق قرارگاه پدافند اثیری خاتم ادای احترام به شد: به خلبان مشاوره شد برای لمس کردن در جنوب ملت قله را کم تدریجی. هواپیما هم مسافربری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریگی اجتناب کرده اند دفاع انسانی برایش استفاده کرده بود. اگر چنین جنایتکاری متوجه شود کدام ممکن است هواپیمایش {به سمت} فاجعه {می رود}، چه می تدریجی؟ ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است ضربه زدن هر دو هدایت هواپیما به تأسیسات هسته ای ما برای مسافران تهران هر دو جنوب ملت فاجعه تحمیل می تدریجی.

اسماعیلی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند خلبان درخواست شده است شد در جنوب ملت لمس کردن بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او علت این کار را نمی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف کرد چون اظهار داشت به صورت قانونی وارد می شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلی برای زیرین برخورد من می خواهم {وجود ندارد}. . شاید حدود ده بار چرخیده باشد به همان اندازه ارتفاعش را زیرین بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چنین شرایطی کدام ممکن است برای مسافران خاص است هواپیما کندتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کندتر تبدیل می شود، حتی ریگی هم بلند نشد کدام ممکن است کار خداست.

وی ادای احترام به شد: خلبان به اصل اعتنایی نکرد با این حال ۲ سرباز کدام ممکن است در جاری شلیک به هوا بودند به او اخطار دادند، تنها اسلحه هایی کدام ممکن است خلبان دید، هرچند تصور می شد همه خلبان ها پرواز می کنند، من می خواهم این اسلحه ها را دیدم با این حال خدا را هم دیدم. داوطلبانه کسی را جز خلبان ندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده دقیقه نبرد همراه خود ما لازم بود پیاده شود.

اسماعیلی در نهایت اظهار داشت: علاوه بر این خداوند درخواست شده است کدام ممکن است اندازه بازدید اجتناب کرده اند ابتدا به همان اندازه خرابه (سنگ) منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانزده دقیقه باشد یعنی منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده دقیقه تولید دیگری مستقر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شد. تولید دیگری توسط دست ما نیست مناسب است، معاونانش متوجه می شدند، با این حال همه چیز دوباره همه خواب بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خواب گیر کرده بودند.

انتهای پیام/