گذار به نظام عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندجانبه عدالت / درماندگی مجازات ها – خبرگزاری افق


وزیر امور خارجه روسیه همراه خود تاکید بر تمایل روسیه به روابط رشد ثابت همراه خود چین، تصریح کرد کدام ممکن است ۲ ملت اختصاص داده شده به حرکت {به سمت} منصفانه سیستم جهانی عادلانه تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه تر هستند.

لاوروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همتای زبان چینی اش نیز عزت نفس تحریم های بوتلگ آمریکا علیه روسیه را سرکوب کرده اند.

لاوروف این اظهارات را در دیدار همراه خود وانگ یی، همتای زبان چینی شخصی در شرق تونس کدام ممکن است پیش فرض فردا پنجشنبه میزبان نشست وزیران خارجه افغانستان باشد، دقیق کرد.

وی ذکر شد: ما علاوه بر این اختصاص داده شده به رشد روابط شخصی همراه خود چین هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران ۲ ملت {در این} مورد هماهنگی دارند. در حال حاضر، ما گام‌های مشخصی را بازرسی خواهیم کرد به همان اندازه ضمانت حاصل کنیم کدام ممکن است همه هماهنگی‌های حاصل شده اجرا می‌شوند.

لاوروف ذکر شد: روسیه، چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای آنها همراه خود هم به سوی منصفانه سیستم عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندجانبه بر ایده پیامدهای منصفانه گام مضر در گذشته تاریخی روابط بین‌الملل بازدید خواهند کرد.

وی ذکر شد: ما در گذشته تاریخی دیپلماسی شرایط فوق العاده خطرناکی را پایین بالا می گذاریم. من می خواهم معتقدم کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند این مرحله خوب ارزش‌های محله بین‌المللی روشن‌تر احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکایمان {به سمت} منصفانه سیستم جهانی دموکراتیک‌تر، عادلانه‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکراتیک‌تر حرکت خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه چین نیز {در این} اجلاس ذکر شد: روابط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین مشکل های ناشی اجتناب کرده اند اصلاح شرایط جهانی را تحمل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر مناسب را محافظت کرده است. {روابط ما} همراه خود روسیه اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری تاکنون در آزمون‌های جدید از دوام کرده است.

وزارت امور خارجه روسیه علاوه بر این گفتن کرد کدام ممکن است لاوروف به همتای زبان چینی شخصی با توجه به پیشرفت عملیات نیروی دریایی ویژه در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات همراه خود کی‌یف اطلاع داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طرف با توجه به پیشرفت افغانستان، این سیستم هسته‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به کره نیز گفتگو کردند. شبه جزیره