کمیته پیگیری مطالبات موسسه مالی‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد


کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد

کمیته پیگیری مطالبات موسسه مالی‌ها در دیوان محاسبات ملت تحریک کردن به زحمت کشید.


به گزارش ایلنا، این کمیته در راستای وظایف ذاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی دیوان محاسبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز در راستای اجرای جزء «د» تبصره ۱۶ قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت {تشکیل شده است}. بر ایده قوانین بودجه سال جاری، موسسه مالی مرکزی موظف است گزارش همکاری هر دو تخلف موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به دیوان محاسبات ملت حاضر‌ نماید.


طبق اصل مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات ملت، کمیته پیگیری مطالبات موسسه مالی ها متشکل اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند معاونان، برخی مستشاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مجرب، موظف است ظرف مدت ۲ ماه گزارش اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملی اجتناب کرده اند اقدامات شخصی را حاضر تدریجی.

در حکم تشکیل کمیته‌ی مذکور، موضوعات ذیل شناخته شده به عنوان کارویژه مورد تاکید قرار گرفته است:

۱. تجزیه و تحلیل کفایت تسهیلات بانکی بیشتر مبتنی بر توجیهات فنی، پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی در قبال اخذ ضمانتنامه‌ها

۲. واکاوی انجام موسسه مالی‌ها در نظارت کافی بر  بلعیدن تسهیلات در راستای موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل موردنظر

۳. پیگیری چرایی عدم بازپرداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه تسهیلات در سررسید مقرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ بالقوه اجتناب کرده اند سرفصل مطالبات جاری به معوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص الوصول

۴. تجزیه و تحلیل اقدامات اجرایی، حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی موسسه مالی‌ها در راستای وصول تسهیلات معوقه

۵. گزارش اقدامات موسسه مالی‌ها نسبت به تحکیم وثیقه ها در زمان امهال تسهیلات

اجباری به اشاره کردن است گزارش کمیته پیگیری مطالبات موسسه مالی‌های دیوان محاسبات ملت در اختیار رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها نهایی قرار خواهد گرفت.


انتهای پیام/