کلید شیرینی کاچیکنترل کنید پنیرتان نسوزد به همان اندازه بهتر از رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک را بگیرد. آرد را همراه خود به سختی روغن تفت دهید به همان اندازه طلایی شود، اجباری نیست آرد را بیش از حد فشار دهید به همان اندازه رنگ آن انصافاً اصلاح تنبل.