ک‌ر ا ال ال ال ال ال ال ال ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه


ک‌ر ا ال ال ال ال ال ال ال ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

دادستان در جلسه پرونده های مهم ضمن تشریح مدیریت های حل به پرونده های مفسد اقتصادی با توجه به بحث تولید و مسائل داخلی، کرد: در بررسی این قبیل پرونده ها در تهران باید با ظرافت رفتار کنیم تا هم تولید لطمه نخورد و هم مفسدان به اقتصادی برسد. جانیا ات ج ات م م م م……


در جلسه پرونده های با حضور علی صالح مدیریتی، دادستان تهران از معاونان وی و قضات و دادگاه قضایی پرونده برگزار می شود و مهمان به بررسی و تبادل نظر حاضر در تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حل مشکلات و مشکلات پیشرو پرداختند.


در این جلسه، دادستان تهران با اشاره به رئیس قوه قضاییه در خصوص حمایت از تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: باید جدیت در پیگیری مطالبات بانک ها و اعمال مجازات در مفسدان اقتصادی، به انحای مختلف قانونی از فعالان اقتصادی حمایت و به حل مشکلات حقوقی و قضایی آنها کمک کنیم.

وی در عین حال از فقدان نظارت های قانونی لازم از سوی بانک ها بر روند اعطای مجوزهای لازم اظهار داشت: بانک ها هم در مورد اخذ تضمین های و عملکرد پرسنل خود در اعطای انتقادات مسئولین هستند و اگر مطمئن شوند و نظارت کنند که در محل خود مصرف می شوند. این اتفاقات نمی‌افتد.


انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت