چگونه اعمال روزانه شخصی را بشماریم؟مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی می فرمایند: عده ای برای مطالب بصری شخصی عالی دفترچه روزانه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارهای سند شده آن روز هر دو هفته در نظر گرفته شده می کنند. خواه یا نه این انواع اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار دارند؟

عقیق: درک اخلاق مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در یکی اجتناب کرده اند سخنان شخصی به رویداد تحریک کردن سال جدید می فرماید: خدا می پرسد چطور آن سرمایه را بی رنگ کردید؟ در امروز چه کار احتمالاً انجام دادی؟

وی یکپارچه داد: خداوند اجتناب کرده اند «أَکَکَرْتِ اللّهَ أَمْ حَمِدْتِه» می‌پرسد، خواه یا نه در امروز خدا را یاد احتمالاً انجام دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را پاداش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسبیح احتمالاً انجام دادی؟ أَ قَضَیْتِ حَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَائِجَ مُؤْمِنٍ فِیهِ، خواه یا نه نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای برادر ایمانی شخصی را همراه خود اینکه محکم بودی برآورده احتمالاً انجام دادی؟ أَنَفَّسْتِ عَنْهُ کَرْبَهُ، خواه یا نه به همان اندازه به فعلی بندهای او را باز کرده ای؟ «ای حافظ الغیب فی اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولادها»، خواه یا نه اخوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان در خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانش را در زمان غیبت دیدید؟ «ای حافظ پس اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی در مخالفت» خواه یا نه پس اجتناب کرده اند مرگش اجتناب کرده اند این حریم ایمانی به بازماندگانش پاسداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت احتمالاً انجام دادی؟ «َ کَفَفْتِ عَنْ غِیبَهِ أَخٍ مُؤْمِنٍ»، خواه یا نه سحر را پایین اوج برادر مؤمن متوقف احتمالاً انجام دادی؟ أَعَنْتِ مُسْلِماً خواه یا نه به همان اندازه به فعلی به برادر مسلمانت کمک کرده ای؟ در امروز چه کار احتمالاً انجام دادی؟

آقامجتبی تهرانی اظهار داشت: علی (علیه السلام) طرز در نظر گرفتن را در بازتاب خاص می تدریجی. چنین توالی در گزارش های روزانه موجود است. خواه یا نه ما {هر روز} چنین آماری را انجام می دهیم؟ هر دو حداقل عالی بار در هفته هر دو عالی بار در ماه می نشینیم به همان اندازه کسب اطلاعات در مورد کاری کدام ممکن است انجام داده ایم در نظر گرفته شده کنیم.

این قوم شناس افزود: برخی اشخاص حقیقی روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتگی اجتناب کرده اند مطالب شخصی دفترچه خاطرات دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به ورزش های روز هر دو آن هفته به آنچه در آن نوشته شده در نظر گرفته شده می کنند. برخی تولید دیگری نیز محل های کار سالانه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت سال ترازنامه کاری را کدام ممکن است امسال انجام داده اند حاضر می کنند.

تأمین: وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۱۳۸. ۱۶، ص۹۸

ویدیوی این زبان را همین جا ببینید:

بازدید: ۱۱