چوبه دار، فرجام شوم رابطه نامشروع
او فریاد زد «وایستا، وایستا!» و به محض این که مرتضی به عقب بازگشت ناگهان صدای شلیک‌های هولناک در فضا پیچید و جوان ۲۵ ساله نقش بر زمین شد.

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت