چقدر طول می کشد تا یک فرد مبتلا به سوءتغذیه در اثر نوروپاتی بینایی تغذیه ای کور شود یا به دلیل سوءتغذیه به بینایی خود آسیب دائمی برساند؟ آیا ظاهر آنها اولین چیزی است که در اثر نوروپاتی بینایی تغذیه ای به طور دائمی آسیب می بیند؟ : تغذیه


چقدر طول می کشد تا فرد سوءتغذیه در اثر نوروپاتی بینایی تغذیه ای کور شود یا به دلیل سوء تغذیه به بینایی خود آسیب دائمی برساند؟ آیا ظاهر آنها اولین چیزی است که در اثر نوروپاتی بینایی تغذیه ای به طور دائمی آسیب می بیند؟

دیدگاهتان را بنویسید