چرا مصدق توصیه شده موسسه مالی جهانی را قبول نمی شود؟
توصیه شده پوشش نفتی موسسه مالی جهانی کدام ممکن است توسط مصدق گذشت، مطابق همراه خود الزامات اولین نمایندگی نفت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس بود.