چرا حمل کفش {در خانه} برای بهزیستی خطرناک است؟


گروه ایرنا مسکن – کفش‌ها می‌توانند طیف گسترده ای از پاتوژن ها اجتناب کرده اند جمله «ایی. کولی» (E. coli) را کدام ممکن است روی ذرات پنهان مدفوع منتقل تبدیل می شود، حمل کنند. کفش‌ها علاوه بر این موجب تخلیه چرخ دنده شیمیایی می شوند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها در هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شخصی شما باقی می مشابه با را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند باعث ابتلا به بیشتر سرطان ها شوند. به مشاوره محققان اطراف زیستی کدام ممکن است برای نشریه The Conversation می نویسند، حمل کفش های پوست در موجود در خانه ممکن است به طور تصادفی برخی خطرات بهزیستی را وارد خانه تدریجی.

آنها نوشتند، میکروب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این چرخ دنده شیمیایی کدام ممکن است می‌توانند سال‌ها در هیکل هر دو خانه باقی بمانند، می‌توانند اجتناب کرده اند طریق زیره‌ی کفش‌ به موجود در خانه تأثیر می گذارد کنند، به همین دلیل گذاشتن کفش در درگاه منزل  اجتناب کرده اند سلامت خواهید کرد دفاع کردن می‌تدریجی. متخصصان می‌گویند تواند به شما کمک کند حداقل رساندن قرار تکل کشف نشده آفت کش ها، آلودگی های آلوده به سرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم های بیماری زا مشابه با «ایی.کولی» E. coli، هنگامی کدام ممکن است برای اسکان می رسید کفش های شخصی را در بیاورید.

چرا پوشیدن کفش در خانه برای سلامتی مضر است؟

اجزا بیماری‌زای مدفوع در کفش‌های کتانی پنهان می‌شوند

بر مقدمه داده ها، کف کفش ممکن است وسیله ای برای سوئیچ طیف گسترده ای از بیماری های عفونی باشد. براساس تحقیق‌ای در سال ۲۰۱۶، پاتوژن‌های روی کفش‌ اجتناب کرده اند سالمونلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیستریا کدام ممکن است هر ۲ همراه خود مسمومیت غذایی مرتبط هستند، به همان اندازه استافیلوکوک، میکرو ارگانیسم‌های پایین عفونت استاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اشیا تولید دیگری خاص است.

این تحقیق آرم داد کدام ممکن است بسته به نوع میکرو ارگانیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه استفاده کننده اجتناب کرده اند کفش (همراه خود ملاحظه به اینکه اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران مراقبت اجتناب کرده اند حیوانات به طور قابل توجهی کشف نشده آلودگی های مختلف هستند)، به همان اندازه ۸۰ نسبت کفش ها می توانند حامل اجزا بیماری زا باشند. تحقیق عکس آرم می دهد کدام ممکن است به همان اندازه ۹۶ نسبت اجتناب کرده اند زیره کفش ها حامل «ایی.کولی» (E. coli) هستند، به این تکنیک کدام ممکن است کفش های خواهید کرد به نحوی همراه خود مدفوع تصمیم پیدا کرده است، بطوریکه حتی قابل دستیابی است در موقعیت به بیانیه آن نباشید از ایی. کولی به این انجمن چاپ شده تبدیل می شود.

به گزارش نیوساینتیست، شواهدی موجود است مبنی بر اینکه کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کثیفی‌ها می‌توانند به میکرو ارگانیسم‌ها اجازه دهند ژن‌هایی را کدام ممکن است به آنها در تحمیل از دوام به سمت آنتی‌بیوتیک‌ها کمک می‌تدریجی، جایگزین کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحمیل به اصطلاح «ابر میکروب‌ها» کدام ممکن است معامله با آن‌ها دردسر است، کمک کنند.

چرا پوشیدن کفش در خانه برای سلامتی مضر است؟

کفش‌ها، آفت کش‌ها هر دو سرب را اجتناب کرده اند باغ، پایین تفریحی هر دو حیاط پشتی به موجود در خانه می‌آورند

تحقیقات آرم می‌دهد کدام ممکن است حتی منصفانه باغ انصافاً هر دو پایین تفریحی زیبا قابل دستیابی است کفش‌های خواهید کرد را به سمت کثیفی دفاع کردن نکند، از اطراف‌های بیرونی می‌توانند کفش‌های خواهید کرد را کشف نشده چرخ دنده مختلف سمی- شیمیایی قرار دهند. منصفانه تحقیق در سال ۱۹۹۹ آرم داد کدام ممکن است علف‌ کش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفت‌کش‌ها را می‌توان حتی منصفانه هفته پس اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند چرخ دنده شیمیایی {در خانه} اشاره کرد؛ این موضوع خطراتی را برای بهزیستی مشابه با تحمیل بثورات پوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درماتیت (تحریک منافذ و پوست) تحمیل تدریجی.

آلودگی علاوه بر این ممکن است ذرات سرب را در شخصی جای دهد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند شناسایی شده است ترین خطرات بهداشت محیطی است کدام ممکن است همراه خود مسائل شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های عصبی شرح داده می شود. گروه ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست آمریکا پیشنهاد می‌تدریجی کدام ممکن است کفش‌های شخصی را در درگاه منزل دربیاورید به همان اندازه اجتناب کرده اند ورود کثیفی سرب به موجود در خانه جلوگیری شود. اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری تحقیقات آرم می‌دهد قرار تکل کشف نشده بقایای آسفالت چه اجتناب کرده اند طریق منافذ و پوست هر دو اجتناب کرده اند طریق استنشاق می‌تواند بیشتر سرطان ها‌زا باشد.

چرا پوشیدن کفش در خانه برای سلامتی مضر است؟

کفش ها تأمین میکروپلاستیک ها هستند 

میکروپلاستیک ها تکه های پلاستیکی a فوق العاده کوچکی هستند کدام ممکن است در اطراف احاطه شناور هستند.تحقیقات جدید آرم می‌دهد کدام ممکن است میکروپلاستیک‌ها می توانند وارد ریه های انسان شوند همراه خود این جاری به طور درست خاص نیست کدام ممکن است میکروپلاستیک ها چه خطراتی می توانند برای بهزیستی داشته باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر اینکه کفش‌ها تأمین انصافاًً ثابتی اجتناب کرده اند میکروپلاستیک‌ها هستند کدام ممکن است می‌توانند ذرات را ۹ تنها در خانه شخصی شما اما علاوه بر این در اطراف خالص نیز برجای گذارند.

چرخ دنده شیمیایی ابدی به کفش‌های پوست می‌چسبند

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند آلاینده های زیست محیطی کدام ممکن است کفش های خواهید کرد می توانند حامل آنها باشند چرخ دنده PFA است کدام ممکن است مخفف چرخ دنده «پر- را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی فلوئوروآلکیل» است. PFA شناخته شده به عنوان «چرخ دنده شیمیایی ابدی» نیز شناخته تبدیل می شود، از می توانند در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل خواهید کرد باقی بمانند؛ قرار تکل کشف نشده این چرخ دنده همراه خود افزایش خطر ابتلا به برخی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها ها شرح داده می شود.

PFA در برخی اجتناب کرده اند محصولات مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در هوا، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی کشف شد می شوند.PFA ها حتی قابل دستیابی است در شخصی کفش هر دو کفش های خواهید کرد وجود داشته باشند از داروها های ضد لک هر دو {ضد آب} یکی اجتناب کرده اند دارایی ها رایج PFA ها هستند. همراه خود این جاری خاص نیست قرار تکل کشف نشده PFA اجتناب کرده اند طریق لباس به همان اندازه چه حد ممکن است مضر باشد، با این حال متخصصان می گویند کدام ممکن است به همان اندازه حد امکان باید اجتناب کرده اند قرار تکل کشف نشده آن اجتناب کرد.