چرا باید به استاندار ایلام کمک کنیم؟!تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::استان ایلام بخشی غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً اجتناب کرده اند پازل ایران است، قطعه ای همراه خود رنگ های مختلف کدام ممکن است ممکن است تمام شکوه این عکس را به حاضر بگذارد!

اگر آرم دادن شکوه {در این} تصویر برای ما فوق العاده ضروری است، اگر می خواهیم این تصویر همه عامل را در آن بازگو تدریجی، باید کمک کنیم به همان اندازه این قطعه پازل در جای صحیح قرار گیرد!

ایران اسلامی مجموعه ای اجتناب کرده اند عناصر مختلف پازل است. اگر توانایی، وسعت، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ایران غول پیکر برای ما ضروری است، باید اجتناب کرده اند مدیریت استان حمایت کنیم به همان اندازه همراه خود اعمال تمام اختیارات ملت، موفقیت ملت را به حاضر بگذارد. قابلیت استانی احتمالاً طراحی استان ما.

مشخص است کدام ممکن است مقامات اصلاح کرده است، مدیریت ارشد اصلاح کرده است، مقامات جدید عنان زمام امور را توسط دست گرفته است، تغییر بزرگی در نظام رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمان صدها رأی دهنده کدام ممکن است بر پرچم تکیه کرده اند منتظر است. {برای تغییر} در مدیریت شخصی فرآیند مسکن ..

برای قرار تکل سیستم در جاده سرویس خواستن به اوقات فراغت است از معتقدیم حتی منصفانه نیروی محرک ماهر هم {در میان} هیاهو ممکن است همراه خود سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت ناپایدار آسیب ببیند. همراه خود این جاری بر روی دستان خواهید کرد، به سادگی می توانید آن را قرار دهید خواهید کرد روی ریل نخواهید بود!

در این زمان مقامات در رأس هرم اجرایی ملت همراه خود اصلاحات، این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌اندازی نو ایجاد می‌تدریجی به همان اندازه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند نظام جدید حکمرانی، موجی اجتناب کرده اند حساب کردن بلند مدت تحمیل تدریجی.

ما ایلامی ها بخشی اجتناب کرده اند ضرر این بخش بزرگ اجرایی کدام ممکن است متاثر اجتناب کرده اند تحولات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی ملت بوده ایم، به خوانایی اصلاحات اجرایی را تحمل تاثیر قرار داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست استانداران استانی، شخصی را به نظر می رسید کرده ایم. .

استانی پر اجتناب کرده اند استعدادهای خدادادی، بسته ای اجتناب کرده اند ابرقدرت ها در بالای پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرزمین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگین کمانی اجتناب کرده اند استعدادهای قادر مطلق کدام ممکن است سال ها زیر سایه بی تفاوتی بیرونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسادت درونی، با بیرون استفاده هر دو شاید مدیریت نشده خلوت اند. {نمی توانند} آنها را در خدمت رشد استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد آن قرار دهند.

در این زمان باید احساسات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نژادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعصبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکرات مسموم درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرونی، محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیربومی را به مشکل بکشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دغدغه ای همان، رشد- پیشرفت ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن افراد عیلام را مجازات ها آن در تذکر بگیرم. اجتناب کرده اند فقر، تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر، اندام از لاغر او دورتر به نظر می رسد مانند است.

توقع {همه ما} فارغ اجتناب کرده اند تذکر باید {به سمت} بالا سوق داده شود، ارتفاع ای کدام ممکن است همراه خود همفکری، جلب رضایت، هماهنگی، به دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به مدیریت استان به سادگی می توان به آن است رسید!

قابل دستیابی است عده ای همراه خود مطالعه این مطلب ابری اجتناب کرده اند عبارات بازاری قابل مقایسه با پاداش، پاداش، علاقه، طمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو هر موضوع عکس مرتبط همراه خود افکار شخصی تحمیل کنند، با این حال ما عبارت این را به خاطر قهر ایلام می خریم.

ما داریم می نویسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنچه می بینیم بیانیه سوگند خورده می دهیم!انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی اجتناب کرده اند هر جهت.

عدالت به ما می گوید کدام ممکن است سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب خصوصی را دیده ایم کدام ممکن است سفر را رد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفر به اعماق خواستن فرو گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک بر محرومیت سوزان آلامتوها تأثیر می گذارد!

کمتر اجتناب کرده اند منصفانه سال است کدام ممکن است در رأس تجهیزات اجرایی استان، استاندار، ۹ روی ویلچر بلند!

وقتی صحبت اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد تبدیل می شود، یعنی رئیس استان در امتداد طرف بزرگان قلاویزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره ها شورای شهر، مهمانی نوروزی شخصی را می گذراند!

یعنی صبح جمعه باید بعدازظهر را همراه خود عرضه زردآلو بگذرانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزه داری در خیمه های مالایی ها نماز روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر را بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فردا سحر این سیستم ریزی کنید. ایلام!

این یعنی فرار تمام پروتکل های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص هفت روز در هفته به دوره ها کلی، ۹ ساده منصفانه روز، برخلاف سوراخ!

یعنی خواهید کرد سریعتر اجتناب کرده اند آنچه تصور می کنید بر جغرافیای استان شخصی تجربه می شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر هفته هفته دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهه فجر را اصلاح می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران را به شهرستان ها می فرستید به همان اندازه مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی ها را اجتناب کرده اند نزدیک ببینند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است آن را مدیون حاکمان هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور افراد آن را مناسب می کنید!

یعنی خواهید کرد هر هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} پیگیر نمایندگان افراد باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه تعدادی از کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را بگشایید به همان اندازه مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های ایلام را ببینید!

یعنی در کمتر اجتناب کرده اند منصفانه سال به معنای قابلیت ناکارآمد استان کدام ممکن است بر روی منصفانه دارایی قرار دارد نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی شخصی را بشناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشناسد به همان اندازه در خدمت رشد انسانی باشد.

یعنی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مذاکرات محله‌ای، تحمیل منصفانه بخش نوزاد خارجی در ایلام، دریچه‌ای را در شن‌های اخیر هلال شمالی باز می‌تدریجی به همان اندازه مرزنشینان طعمی غیر اجتناب کرده اند زنگ فلز باقی مانده را بچشند. هشت سال محدودیت!

آره! استاندار ایلام همراه خود مانترا حکومت از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی همراه خود سبک جهادی، افراد را {به سمت} زیرین کشیدن آرام آرام جاده بی اعتمادی به مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرکردن سوراخ عمیق بین افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمان همراه خود توانایی به کار گرفته است. چیز خوب در مورد احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکراسی

مهاجران، رسانه ها، متخصصان، دلواپسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افرادی که به پیشرفت ایلام تکیه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی هایشان دیده نمی شود، پیشرفت ایلام را بر مقدمه آنچه کدام ممکن است دارند نمی خواهند!؟

خوشایند ما به حق انتخاب کردن می کنیم کدام ممکن است {در این} زمان استاندار ایلام همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند صلاحیت های یاد شده عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز غافل {است تا} مشکلات بشر را رفع تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام حرکت تدریجی ولایی هستند. !

مگر ما نمی‌خواستیم مدیریت کدام ممکن است همراه خود نظام شخصی به جهادی بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به او را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتبا آرم دهد کدام ممکن است یاغی است؟!

خب تمام نقش ها شش ماهه استاندار ایلام پر اجتناب کرده اند مشاغلی است کدام ممکن است فعالان سیاسی در بحبوحه اکثریت قریب به اتفاق انتخابات جستجو در آن بوده اند!

اکنون کدام ممکن است این شخص، عیلام بیش اجتناب کرده اند هر عیلام عکس، در حرکت به مشارکت شخصی در رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد استان حرکت می تدریجی، چرا نباید به او کمک کرد؟

داستان ما ایلام نیست؟! ۹، کار او هم شکوه ایلام است، پس چرا او را {در این} خیابان شنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیغی تنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پابرهنه رها کنیم؟!

آقا هر دو خانم مدعی سیاسی اصولگرایی انقلابی، نشانه مدیریت در ایلام است!

خواه یا نه مجازات است چون انتخاب کردن وظیفه بر دوش خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگانتان به تماس گرفتن شخص عکس اجتناب کرده اند جنس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنس شماست، پس باید نقاب مخالفت به حرکت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تماس گرفتن انتقاد، روی حیله و تزویر‌ترین چوب را برپا کنید. نزدیک کادر اجرایی استان ؟!

خواه یا نه اجتناب کرده اند تذکر سیاسی به همان اندازه به فعلی به این در نظر گرفته شده کرده اید کدام ممکن است تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف استانداری به معنای تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادن ناکارآمدی مقامات است؟! را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر رشد ای- اولاً خواه یا نه به معنای توقف قطار رشد است؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی استان ؟!

{باید باشد}! ۹ تنها استاندار اما علاوه بر این رئیس جمهور هم بداخلاق است، نقدهای اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی فراوان است، خیلی جاها وظیفه همراه خود مردمش جدا کردن نمی شود، رئیس جمهور همراه خود شعارهای زیادش متوقف شده است، همه اینها مناسب است، باید محکوم شود. با این حال آن سرزنش آیینه مؤمن است!

توضیحی کدام ممکن است نقطه ضعف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کژی ها را در ضمیمه حلول آرم می دهد، ۹ اینکه قلم را مثل شمشیر بچرخانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوتت را بشکنی هر دو گریه کنی، سکوت عصر ایلام!

مخلص کلام! اگر اجتناب کرده اند منظر غیرسیاسی به موضوع به نظر می رسید کنیم، همه مشخصه های تجهیزات های اجرایی استان را خوانده ایم به همان اندازه در بطن پیشرفت ایلام قرار داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصیبت انسانی را مبارزه کردن بدانند، ببینید بیش اجتناب کرده اند حد مغرضانه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی محوری در نظر گرفته شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ این است این پرس و جو را پیدا کنید، ۹ چندان روی حیله و تزویر، چرا باید به استاندار ایلام کمک کنیم؟!