چرا امیرعبداللهیان مدام تکرار می تنبل کدام ممکن است هماهنگی نزدیک است؟اجتناب کرده اند زمانی کدام ممکن است مذاکرات وین به حالت افتادگی درآمد به همان اندازه در حال حاضر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، تقریباً {هر روز} همین حرف را می‌زند: «ما در مرحله هماهنگی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها یکی ۲ موضوع برای آمریکا که همچنان ادامه دارد. رسیدن. ” .