چرا ابتلا به اوتیسم در کودکان سرراست نیست؟گروه مسکن ایرنا – تجزیه و تحلیل زودهنگام اوتیسم ممکن است اصلاحات زیادی در مسکن کودک تحمیل تدریجی. همراه خود این جاری، کودکان بیشتر اوقات به همان اندازه بالا عمر شخصی به اوتیسم مبتلا نمی شوند. علاوه بر این علائم اوتیسم در بزرگسالان همراه خود علائم کودکان مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند بزرگسالان در کل سال ها یاد گرفته اند کدام ممکن است همراه خود علائم شخصی مسکن کنند. با این حال معامله با در پایان، مداخله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل زودهنگام اوتیسم ممکن است تمایز بزرگی در مسکن خوب شخص تحمیل تدریجی، متعاقباً این گزارش تمام چیزهایی را کدام ممکن است باید با اشاره به نحوه تجزیه و تحلیل اوتیسم در کودکان بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد بدانید فهرست می تدریجی.

توضیحات آزمایش فعلی اوتیسم

بررسی کردن کودک تحت تأثیر اوتیسم در سنین زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز سطوح معامله با ممکن است تمایز بزرگی در مسکن آنها تحمیل تدریجی. همراه خود این جاری، در متعدد اجتناب کرده اند کودکان، اوتیسم به همان اندازه روزی کدام ممکن است بهتر شوند تجزیه و تحلیل داده نمی شود. اکثر این کودکان تحت تأثیر اختلال نقص ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش فعالی (ADHD) هر دو مشکلات شنوایی تجزیه و تحلیل داده می شوند. اگرچه این تجزیه و تحلیل از واقعی است، با این حال اوتیسم نیز باید مورد تعیین مقدار قرار گیرد به همان اندازه کودک راهی پیدا کند کمک صحیح اکتسابی تدریجی.

یکی اجتناب کرده اند توضیحات تاخیر در اوتیسم اینجا است کدام ممکن است علائم اوتیسم قابل دستیابی است برای دیگران بدیهی نباشد. برای برخی، علائم اوتیسم قابل دستیابی است تنها در دوران نوجوانی به نظر می رسد شود، روزی کدام ممکن است مشکلات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیلی شدیدتر تبدیل می شود. متعدد اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی قابل دستیابی است از نزدیک توسط سایر مشکلات مربوط به اختلال وسواس ذهنی-تحت فشار (OCD)، اضطراب اجتماعی هر دو مشکلات خصوصی نادیده گرفته شوند. همراه خود این جاری، تجزیه و تحلیل دقیق به این اشخاص حقیقی {کمک می کند} به همان اندازه کمک، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان صحیح را اکتسابی کنند.

فرآیند های ارزیابی

اگرچه فرآیند های مختلفی مربوط به بیانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل کودکان تحت تأثیر اختلال طیف اوتیسم (ASD) تحمیل شده است، با این حال هیچ راه استانداردی برای تجزیه و تحلیل بزرگسالان تحت تأثیر این اختلال {وجود ندارد}. این بررسی معمولا بر روی خوب سری آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصاحبه انجام تبدیل می شود کدام ممکن است به اصلاحات، انجام شناختی، توانایی های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه مشکلات اوتیسم دوران کودکی می پردازد.

اهمیت بررسی از واقعی

مردمان بیشتر اوقات بر این باورند کدام ممکن است تجزیه و تحلیل اوتیسم چیزی را در مسکن آنها تنظیم نمی دهد. همراه خود این جاری، تجزیه و تحلیل اوتیسم ممکن است مسکن آنها را تنظیم دهد. اشخاص حقیقی تحت تأثیر اوتیسم قابل دستیابی است مشکلات بهزیستی داشته باشند، در زمینه های مختلف مسکن ضرر داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برقراری ارجاع به دیگران ضرر داشته باشند.

این تخصص ممکن است برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر اوتیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​علاوه بر این کفگیرها آنها منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده باشد. آنها بیشتر اوقات در درک دنیای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط شخصی دچار ضرر می شوند. همراه خود این جاری، تجزیه و تحلیل اوتیسم، مربوط به رفع خوب ضرر مادام العمر، ممکن است به آنها کمک تدریجی به همان اندازه بفهمند چرا بافت متفاوتی دارند.

بررسی اوتیسم به شخص {کمک می کند} به همان اندازه تمام مشکلاتی کدام ممکن است همراه خود آن مواجه است را درک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات مختلف به طور ناگهانی برای او معنا پیدا تدریجی. از گرفتن این پاسخ ممکن است شخص را آرام تر تدریجی. علاوه بر این ممکن است به نزدیکان شخص تحت تأثیر اوتیسم کمک تدریجی به همان اندازه مشکلات شخصی را درک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را برای او یا او سرراست تر تدریجی.

علائم اوتیسم در کودکان بهتر چیست؟

اوتیسم در کودکان بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان قابل دستیابی است دارای علائم مختلفی مربوط به از گرفتن کنجکاوی غیر خالص هر دو از حداکثر، کنجکاوی به ورزش های درجه زیرین، ضرر در برقراری ارتباط کلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ضرر در تبادل باشد. گیجی زبان، ارتباط غیرکلامی مربوط به ضرر در مطالعه غیرکلامی. -نظر های کلامی، ناهماهنگی در دید هنگام بحث کردن. سایر علائم اوتیسم در کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان عبارتند اجتناب کرده اند: ضرر در درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص احساسات، ضرر در برقراری ارجاع به دوستان، ضرر در رابطه، ضرر در درک هنجارهای اجتماعی، ماندن به برخی مسائل به روشی خاص، رفتار غیر خالص، تحت فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تکراری.

آنها علاوه بر این قابل دستیابی است به سادگی اجتناب کرده اند تنظیم آزرده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تطبیق همراه خود تنظیم ضرر داشته باشند. آنها قابل دستیابی است مونولوگ های مکرری با اشاره به موضوعات درست مثل هر دو مرتبط داشته باشند. این اشخاص حقیقی قابل دستیابی است در زمینه های خاصی نیز پتانسیل بالایی داشته باشند. حساسیت حسی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند علائم اوتیسم {در این} اشخاص حقیقی است، مربوط به درک برخی صداها، انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزه ها.

سایر مشکلات درمورد به اوتیسم

قابل دستیابی است مشکلات عکس در اوتیسم وجود داشته باشد. این امتیازات ممکن است برای ادغام کردن اضطراب، مالیخولیا، مشکلات خواب هر دو خواب، رفتار خشونت آمیز، مالیخولیا، انصراف تحصیل، مشکلات مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال انجام جنسی باشد.

چه چیزی ممکن است کمک تدریجی

آموزش اوتیسم ممکن است به اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان درک بهتری اجتناب کرده اند این بیماری بدهد

علاوه بر این ممکن است به شخص کمک تدریجی به همان اندازه اعتقاد به نفس بیشتری داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او در یافتن راه رفع کمک تدریجی

اشخاص حقیقی تحت تأثیر این شرایط نیز می توانند اجتناب کرده اند معامله با بهره مند شوند

– معامله با ممکن است به صورت شخص خاص هر دو گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به صورت خانوادگی انجام شود

ترمیم دستی نیز ممکن است کمک تدریجی

– مردمان علاوه بر این می توانند اجتناب کرده اند حمایت همتایان خوبی برخوردار شوند