– چایخانه حضرت رضا علیه السلام در برج میلاد تهران



همزمان همراه خود ماه مهمانی خدا، چایخانه حرم رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقک‌های میزخدمت رضوی برای ادغام کردن توصیه حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مددکاری، قرآنی، کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات زیبایی شناختی، بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار، تبلیغی، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقک پذیرایی همراه خود افطاری آسان اجتناب کرده اند روزه‌داران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان همراه خود حضور خادمان آن حرم مطهر در برج میلاد برپا شده است.