پیام تبریک بخشدار مرکزی گچساران به رویداد روز شوراها


بخشداری مرکزی گچساران ضمن گرامی داشت نهم اردیبهشت ماه روز شوراها ،امروز را گرامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک ذکر شد

طبق اصل قرآن کریم « وامرهم شوری بینهم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «وشاورهم فی الامر»
شورا اجتناب کرده اند ارکان انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره امور کشورند.
برای پیشبرد فوری این سیستم های اجتماعی ، مالی ، عمران ، بهداشتی ، زیبایی شناختی ، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امور رفاهی اجتناب کرده اند طریق همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده افراد اداره امور شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا به افرادی اجتناب کرده اند شخصی افراد به تماس گرفتن *شورا* واگذار تبدیل می شود .
اهمیت شورا به حدی است کدام ممکن است هفت دستور قوانین اساسی به آن است اختصاص داده شده است است.
مقام معظم مدیریت *باید های* شورا را
۱-خدمت به افراد همراه خود روحیه بسیجی
۲-حرکت به وظایف قانونی شوراها
۳-ارتباط دایمی همراه خود افراد
۴-گزینش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاران
۵-خالص کردن نیت برای خدمت به افراد
۶-تفاهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی اعضاء منشأ خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاح از آن آگاه است .
*نبایدها*
۱- انگیزه‌های سیاسی ممکن است را اجتناب کرده اند کار بی نظیر باز ندارد .
۲-اختلاف شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری به صلاح نیست .
۳-جنجال سیاسی را بجای حرکت به وظایف قانونی قرار ندهیم
۴-تهیه درآمد به هر طریقی نباشد .
منویات مقام معظم مدیریت را چراغ راه قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت بی منت را یکپارچه می دهیم.
امروز بر شوراهای اسلامی مبارکباد .