پذیرش فناوری پرونده اختراع پیش خواستن خلاقیت است


پذیرش فناوری ثبت اختراع پیش نیاز خلاقیت است

وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود تاکید بر اینکه تصویب قوانین تصرف ذهنی منصفانه نیاز برای خلاقیت است، اظهار داشت: پیرو تصویب قوانین کامل تصرف ذهنی اجتناب کرده اند این سیستم های لنا است.


به گزارش ایلنا، ذوالفیگل وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در مراسم جدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور روسای دانشکده های اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراک اظهار داشت: استان مرکزی دارای عملکرد های منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های بکر است کدام ممکن است تاکنون خوشایند است. این استان وسط دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای تأثیرگذار {در این} ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام راحل مهمترین این علما هستند کدام ممکن است الگوی جدیدی اجتناب کرده اند مدیریت دولتی تحمیل کرده اند.


وی اظهار داشت: استان مرکزی یکی اجتناب کرده اند استان‌های برتر در بخش صنعت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود دانشکده‌های این استان به‌ویژه مادر دانشکده جزو دانشکده‌های برتر ملت باشند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازتاب متأسفانه شاهد بودیم. کدام ممکن است برخی اساتید عظیم استان را توقف کرده اند. {در این} بین باید به این شرایط معامله با شود.

ذوالفیگل افزود: {در این} میان همراه خود تحمیل وحدت، شهر اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی باید رشد یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد این صنایع ابتدا به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های آن برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نقطه نتیجه حاصل شود. “

وی همراه خود خاص اینکه اجتناب کرده اند مدیران دانشکده پیش بینی {می رود} کدام ممکن است بلندپروازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهای شخصی را برای بلند مدت دانشکده خاص کنند، افزود: دیدگاه هر ملتی بهترین سرمایه هر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رسیدن به آن است باید هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم داشت. “

ذوالفیگل اظهار داشت: در واقع ستاد وزارت علوم نیز باید سیستم انصافاًً حمایتی، بسترسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی داشته باشد، مشکلاتی موجود است کدام ممکن است باید برای تعمیر آن امتحان شده کنیم.

وی همراه خود درک اینکه در قوانین پولی امسال پول خوبی پیدا شده است، اذعان داشت: رؤسای دانشکده ها باید نیت خوبی برای اجرای این راه ها داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم باید در راستای ارتقای استاندارد، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دانشکده ها اقدام تنبل.

وزیر علوم همراه خود تاکید بر اینکه نظام سراسری نداریم، تصریح کرد: شناخته شده به عنوان مثال بیمه پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین عمومی تصرف غیر سکولار کدام ممکن است مبنای نوآوری خانه ملت باشد {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مورد می توان انتخاب گرفت. برای تکل گزینه ها مناسب آنها خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبوغ را کشته اند.» در برخی اجتناب کرده اند ملت ها، قوانین فناوری مربوط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های عظیم جهان مبالغ هنگفتی به انگشت می آورند.

وی شکسته نشده داد: اگر مسئولان باهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش باشند می توانند اجتناب کرده اند تخصص جهانی کمتر از استفاده را ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت استفاده اجتناب کرده اند این تخصص می توانیم آن را فوق العاده فراتر اجتناب کرده اند دنیا کاهش دهیم.

وزیر علوم همراه خود ردیابی به اینکه گزینه ها در پایان در نوع شخصی آثار هنری است، در بخش نانو فناوری را نمونه قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در بخش نانو، ملت اقدامات در پایان انجام داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه جزو مشهورترین ملت ها هستیم. {در این} بخش “

وی اظهار داشت: همراه خود تذکر دیوان برتر اصلاحات مقرر شده است کدام ممکن است سند سراسری اخلاق توسط وزارت علوم تدوین شود.

وی شکسته نشده داد: در جاری تدوین این سیستم هفتم رشد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به درست در این لحظه تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق زیادی برای متعهد شدن گزینه ها آگاهانه انجام می شد، با این حال در ملت شاهد کارکرد چنین چیزی نیستیم.

وزیر علوم همراه خود ادعا اینکه مانترا امسال فرصتی برای دانشکده‌های ملت است، اظهار داشت: طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اطلاعات‌بنیان اجتناب کرده اند این جهت حائز اهمیت است کدام ممکن است محصولات تهاجمی ساخت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها راه بدست آوردن به آن است، بهتر از‌ها در اقتصاد سرمایه‌گذاری است. . در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری.» E.

زلفی گل تاکید کرد: خوشبختانه وزارت علوم بستر خوبی برای دردسرساز‌افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی‌افزار دارد، چون واقعاً باید همراه خود افراد برخورد کنیم، دانشکده را اجتناب کرده اند {کسی که} امتحان شده نمی‌تنبل در اطراف می‌تنبل.


انتهای پیام/