پایگاه خبری تحلیلی لروله تائولو کولوآ عدالت نیوز خوزستان


عباس مدحاجی روزنامه نگار خوزستانی در نامه ای به عدالت نیوز دانستن درباره نوع سامانه کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار خوزستان نوشت:

۱. ۲ روز متوالی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به عملکرد غالب کل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ملت تغییر تبدیل می شود. در واقع به مخلوط کردن گرمای خوزستان، ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا هم ملاحظه داریم.

۲. استان های خراسان رضوی (شرق)، کردستان (غرب)، البرز (مرکزی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان (همجوار همراه خود خورستان) مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات را تعطیل می کنند. احتمالاً به این انگیزه کدام ممکن است آنها سلامت ساکنان شخصی را قابل توجه می گیرند.

۳- ستاد فاجعه استانداری خوزستان کدام ممکن است پاسخگو برای ادعا تعطیلی اینگونه پرونده هاست، {در میان} سردرگمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوالات معمولاً پرسیده می شود مردمان، اولین روز شخصی را با بیرون پاسخ هر دو اطلاعیه سپری می تدریجی.

۴. روز دوم {خواهد بود}. مشکلات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در متعدد اجتناب کرده اند شهرها در سیستم جامعه افزایش نیافته است. با این حال پایین همچنان در میل است. مردمان ادامه دارد گیج هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه پاسی اجتناب کرده اند ساعت شب منتظرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار مشتاق هستند کدام ممکن است خوب روز تولید دیگری اجتناب کرده اند دنیا را برای این سیستم کاری فردا بگذرانند.

۵. استاندار خوزستان بعد اجتناب کرده اند ساعت ۲۳ ادعا می تدریجی کدام ممکن است مدارس ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوسطه اول ساده برای فردا تعطیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مدارس، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات همراه خود ۲ ساعت تاخیر کار شخصی را تحریک کردن می کنند.

۶. شخصی نشریه با بیرون اینکه چرا اینقدر دیر اجتناب کرده اند موقعیت یابی استانداری خاص شود شامل ابهامات عمومی بود کدام ممکن است به همان اندازه پاسی اجتناب کرده اند ساعت شب دائماً در جاری پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصحیح اینترنت بود.

۷. مثال: تاخیر ۲ ساعته دقیقا به چه معناست؟ تمایز ریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت داده ها آموز اساس هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم چیست؟ بعد اجتناب کرده اند ظهر کار چطور؟ خوب کارمند اجرایی، فردا به اداره {می رود}؟ من می خواهم شهر هستم فردا برم دانشکده؟ اگر شخص خاص ناراحتی تنفسی داشته باشد خواه یا نه ممکن است بعد اجتناب کرده اند ساعت ده بالا کار برود؟ مامان…

۸. صبح همراه خود این همه دلایل. داده ها‌آموزان، داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان دبیرستان دیر بالا کار می‌توسعه، در حالی کدام ممکن است کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ادامه دارد در خوزستان پدیده‌ای غیرمعمول نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوال کردن می‌کنم چرا آن را تعطیل نکرده‌اند. ادارات غیر اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی به طور معمول دارای اولویت های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار فکر نمی شوند.

۹. ساعت ۸:۳۰ صبح کدام ممکن است به دفتر هر دو دانشکده می رسند هر دو می رسند ادعا تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به تداوم کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در جاری حاضر! تمامی مدارس، ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها تعطیل است. اعلان تعدادی از ساعت هر دو تعدادی از دقیقه بعد به انگشت گیرنده می رسد.

۱۰. کارمندی کدام ممکن است بالا کار سر خورد، خریدار کدام ممکن است به محل کار سر خورد، داده ها آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلمی کدام ممکن است در دانشگاه درس می خواند، داده ها آموزی کدام ممکن است در دانشکده درس می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افرادی که همراه خود آنها ارتباط داشتند، اجتناب کرده اند شرکت ها گرفته به همان اندازه پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران. – کارمندان همراه خود خوب تیر ۲ نماد.

۱۱. بازگشت داده ها آموزان خوب تراژدی منحصر به فرد است. گزارشی پر اجتناب کرده اند ریه، سرویس مداوم، والدینی کدام ممکن است قابل انجام است {در خانه} نباشند، داده ها آموزی کدام ممکن است احتمالاً می رود در زمان اجتناب کرده اند انگشت گذشت در دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه مرتکب جرم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیری کدام ممکن است باید سلامت داده ها آموزانش را تضمین تدریجی. خانه

۱۲. اطراف اجرایی شوخی خوبی است. خوب کارمند معاصر وارد همراه خود خریدار در اتاق هر دو سالن هر دو پایین در جلب رضایت می تدریجی. همین کدام ممکن است می خواهند بسم الله بگویند، خبر می رسد کدام ممکن است تعطیل است. مایه تاسف است کدام ممکن است خریدار تقاضا هر دو شبح به انجام کار شخصی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند امتناع تدریجی. هر ۲ به زبان روزه، ریه های دنیا، ترس اجتناب کرده اند قرار تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل از گرما در حالی کدام ممکن است تلفن زنگ می زند به در نظر گرفته شده بازگشت فرزندانشان به دبیرستان باشند.

۱۳. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها روزی است کدام ممکن است این سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای با بیرون این سیستم در نتیجه خطر، خطر، عود بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نبرد لفظی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیکی نشود. نتایج پیش بینی نمی رود.

۱۴. مطمئنا، اینگونه است کدام ممکن است تراژدی ممکن است به فاجعه تغییر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از بهزیستی، اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان انسان نیز مورد آزمایش قرار گیرد. جدا از این، فرماندار “ویژه” نیز سابقه خدمت خوب فنجان است. مقر فاجعه بار او خوب معجزه است. به طور معمول مدیریت استان خوب پیروزی در گذشته اجتناب کرده اند درگیری است. بالا بحث تراژدی

انتهای پیام/