پایگاه خبری تحلیلی شریانی – زمان نجات خوب چترباز بیهوش در آسمان،


گذشته تاریخی صدور: ۱۷: ۶ – ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ مارس

مشخصات شناسه: ۲۰۸۹۵۰
انواع بازدید: ۱۶۸

کارشناس چتر نجات پس اجتناب کرده اند جهش اجتناب کرده اند هواپیما تحمل محافظت قرار گرفت. خوب چترباز هنگام نجات توسط یکی اجتناب کرده اند دوستانش سقوط کرد. ویدیوی این دوم خارق العاده را در زیر تماشا کنید.