پایگاه خبری تحلیلی شریانی – برخی گرسنه عدالت می خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی سیر نمی شوند آزادی می خواهند، رحیمه پورازغدی:


به گزارش شریان نیوز، حسن رحیم پورازغدی عضو شورای برتر تغییر زیبایی شناختی در نشست جهاد اکبر جهاد اکبر اتحادیه صفحه بحث های اسلامی دانشجویان بی طرفانه اظهار داشت: تغییر داده ها آموزی نماد دهنده کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی است. وظیفه به درستی همراه خود رفتار مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگرگونی دانش آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ اجتماعی به وظیفه دانش آموز در قبال او را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای سرزنده در محله برای انبساط اجتماعی می پردازد.

وی افزود: تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت داده ها آموز اولین عاملی است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد از داده ها آموزان بی سواد سودآور نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات برای دیگران نخواهند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس توانمند باشد ممکن است یاغی باشد.

رحیم پورازغدی خاطرنشان کرد: تغییر اجتماعی به معنای بی خودی، صلابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همرنگ نبودن محله است. علاوه بر این در زمینه سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار نیز نکته دوم را نارضایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مخالفت ها اشاره کردن کرد از اسلام محکم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه قهقرایی را نمی دهد. ما باید پیشرفت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن را در تذکر داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه زمانها نبرد می کنیم، به همین دلیل مجاهدین بازنشسته نمی شوند، یعنی ما آرامش نداریم، با این حال می توانیم آرامش کوتاه مدت داشته باشیم.

وی دقیق کرد: باید پیشرفت کنیم چرا کدام ممکن است جریان دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم متشابه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر تبدیل می شود به همین دلیل ما راضی به تنظیم ویژه به ویژه تنظیم دانش آموز نیستیم. ما باید همه وقت در سر باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طمع روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر شخصی را به نفع دیگران قرار ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دلیل برای خطاها شخصی را در بیان نشده های کنونی قرار ندهیم lokang.

ازغدی اظهار داشت: اشخاص حقیقی در هر بار سه دسته هستند، عده ای آگاه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد روح خدا را از آنها می بینید. برخی متخصص نیستند با این حال داده ها آموزان خوبی هستند. برخی به دلایلی اقامت نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده خالص هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حیوانات تفاوتی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزو زیرین ترین طبقه مردمان هستند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای دیوان برتر انقلاب زیبایی شناختی اظهار داشت: وقتی بحث عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمرانی خوشایند مطرح می‌شود، ادعا کردن آن سرراست است، با این حال اعمال آن فوق العاده سخت است. به معنای واقعی کلمه هستند برخی اجتناب کرده اند مردمان وقتی گرسنه هستند، ۹ سیر، جستجو در عدالت هستند، آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه می خواهند.