پایش سخنگوی و شما از چیزهای خارج از آن دیدار کردید، دراخوست اسرائیل


فرارو- سخنگوی و امور خارج از کشور مانند خرمن با ظهور نخست و رحیم صهیونیستی وزیر و اکنش نشان داد.

سعید خطیب زاده در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

با پیشرفت، خاطرات داروین، آهنگ اسرائیل، بار حفار، شهر واقعیت، خود را نشان داد و توقف فوری خواستار، خاطرات ریخته.

لانه یک شگفتی است. رایمی که مبطنی بورجنگ، تنچ و تروره آست، همیش از گیفتگو متفر بودااست.

Ha’it Hayt Namayandji der Wen به عنوان محل اقامت وزیر اسرائیل، نیکمت گیراند.

نفتلی دختر است، به وزیر رحیم صهیونیسم امروز تهمت زد، ادعای خنده داری کرد، گفت: ایران صفحه است، این آدرس خاطره است، مفید است، استفاده می شود و قضیه کجاست؟

بنت در آدما عکسی از ایران بهت دادم ببینی اورانیوم ازش بهره ببری چون مرکز کشوره.

بینت همچنین از مقام امریکایی خواست تا خاطرات وین را متواف کنند.

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت