ویدئو/ کلاغ به جوجه تیغی {کمک می کند} اجتناب کرده اند جاده حرکت تدریجی!زاغ عالی پرنده باهوش همراه خود عمر تمدید شده است و صحنه های مختلف ورزشی و اکشن پرندگان به طور مرتب در دنیای آنلاین ما چاپ شده تبدیل می شود. در شکسته نشده ویدئویی اجتناب کرده اند زاغی کدام ممکن است به جوجه تیغی {کمک می کند} به همان اندازه اجتناب کرده اند جاده حرکت تدریجی را بیانیه خواهید کرد.