وضعیت عمومی درک فاطمی نیا به سختی بیشتر شد


پروفسور سید عبدالله فاطمی نیا، درک اخلاق و گذشته تاریخی اسلام هم اکنون در بیمارستان بستری است.

عقیق:داماد آیت الله فاطمی نیا همراه خود تخلیه تصویری اجتناب کرده اند این عالم ربانی و کارشناسی اخلاق اجتناب کرده اند افزایش وضعیت جسمانی شخصی خبر داد.
وی نوشت: همراه خود دعای درست در این لحظه مومنان و عاشقان خدا را شاکریم جاری کلی و مرحله درک حضرت فاطمی نیا سلم الله بیشتر اجتناب کرده اند دیروز بود…

اجتناب کرده اند من می خواهم درخواست شده است شد کدام ممکن است سلام شخصی را به دوستانم برسانم و نماز زکیه را یکپارچه دهم.

وضعیت کلی استاد فاطمی نیا کمی بهتر شد