وزیر انرژی: عالی میلیون نویسنده جدید به جامعه انرژی الکتریکی اضافه شد – موقعیت یابی بازرسی افق


به گزارش افق علی اکبر محرابیان در بازدید معاون اول رئیس جمهور اجتناب کرده اند صدا و سیمای ملت افزود: تامین آب و انرژی الکتریکی مثبت و با بیرون اغماض زمینه را برای افزایش اشتغال در ملت پیشنهادات.

وزیر انرژی موضوع نابرابری قدرت را چالشی عظیم در جاری حاضر این بخش برشمرد و افزود: انواع شهرها و روستاهای گلوله کردن و ارائه دهندگان مرتبط همراه خود انرژی الکتریکی در وضعیت مطلوبی قرار دارد کدام ممکن است ۱۰۰ نسبت شهرها و ۹۹.۷ نسبت شهرها در وضعیت مطلوبی قرار دارند. شهرها به انرژی الکتریکی ورود دارند.

وزیر انرژی دانستن درباره قابلیت خانه ذکر شد: در بهبود نیروگاه‌ها از هفت هزار مگاوات به بیش اجتناب کرده اند ۸۶ هزار مگاوات رسیده‌ایم و این است در شرایطی است کدام ممکن است در صنعت انرژی الکتریکی بی طرفانه شده‌ایم. پتانسیل زیادی برای صادرات دارد.»

وی در خصوص صنعت سدسازی نیز ذکر شد: ایران یکی اجتناب کرده اند شیک ترین فناوری های سدسازی دنیاست و چالش های زیادی را در کشورهای تولید دیگری اجرا کرده است.

محرابیان وضعیت حاضر ارائه دهندگان فنی و مهندسی درمورد به آب و انرژی الکتریکی را خوش بینانه تعیین مقدار کرد و ذکر شد: بیش از پنجاه نسبت در دسترس بودن فناوری و ارائه دهندگان مهندسی به صنعت آب و انرژی الکتریکی اختصاص دارد کدام ممکن است نماد دهنده پیشرفت ملت {در این} بخش است.

وی دانستن درباره اجتناب کرده اند کف دست دادن عالی عدد جامعه انرژی الکتریکی به ۹.۲ نسبت اجتناب کرده اند جامعه سراسری ملت ذکر شد: سال قبلی در زمان پیک بلعیدن همراه خود ۱۵ هزار مگاوات ضعیف مواجه بودیم.

محرابیان افزایش تسهیلات غیرمجاز رمزارز، نابرابری پولی، افزایش سالانه ۳۰ میلیارد تومانی تقاضا های بخش شخصی اجتناب کرده اند وزارت انرژی را اجتناب کرده اند جمله مشکلات این بخش دانست و به آن است افزود: ارتقای قابلیت ساخت انرژی الکتریکی، بهبود و ارتقای از دستگاه جامعه. ، مدیریت تقاضا. و افزایش بلعیدن و بهبود مالی انرژی الکتریکی یکی اجتناب کرده اند راه رفع های این مشکل ها است.