نهج البلاغه آمیزه ای اجتناب کرده اند ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت استعقیق: در نیمه یازدهم اجتناب کرده اند این سیستم «سوره؛ سوره نهج البلاغه» موضوع «نهج البلاغه برابر است» همراه خود محمدعلی مجد فقیهی، عضو گروه آموزشی، حدیث، پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر دانشکده ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو شد. نهج البلاغه.

مسعود دیانی، سرپرست این سیستم در ابتدای ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو اجتناب کرده اند عالی حقوقدان پرسید: وقتی با اشاره به افراد نهج البلاغه صحبت می کنیم، سوالی کسب اطلاعات در مورد به نظر می رسید نهج البلاغه به افراد مطرح می کنیم. موجودات علمای مختلف نهج البلاغه را کتاب انسان دانسته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری انسان را در نهج البلاغه فوق العاده خوشایند می دانند، تذکر خواهید کرد کسب اطلاعات در مورد احوال انسان در نهج البلاغه چیست؟

این فقیه تصریح کرد: وسط بی نظیر نهج البلاغه علم انسانیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرالمومنین(ع) شرایطی را دقیق کرد کدام ممکن است انسان ممکن است به کمال شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف خلقت شخصی برسد. یکی اجتناب کرده اند بهتر از توضیحاتی کدام ممکن است {در این} کتاب نوشته شده، تفسیر مرحوم علامه جعفری است کدام ممکن است به سبک معارف بشری نوشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مباحث کلامی همگی به مسکن انسان منتهی تبدیل می شود. یعنی خداشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف کلامی در جایی کدام ممکن است در تربیت انسان عملکرد داشته باشد ضروری است، از گاهی ما حتی در امتیازات تربیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوی انسانی قطع بندی می کنیم. باورها اگر سودآور نشوند فایده ای ندارند. بدون در نظر گرفتن امیرالمومنین (ع) فرمودند برای اینجا است کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند فراز مسیر را اصلاح دهند.

دیانی سپس پرسید کدام ممکن است خواه یا نه می توانیم فرم آموزش دینی داشته باشیم؟

پاسخ داد: مطمئنا همینطور است. ساختار کلام در نهج البلاغه همراه خود ساختار فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلام منحصر به فرد است. در علم کلام وقتی اجتناب کرده اند خدا صحبت می کنند، بحث برهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهان وجود خدا بیش از حد است، با این حال نهج البلاغه به این موضوع می پردازد کدام ممکن است کلام در قالب عالی عقیده حاضر تبدیل می شود، حتی وقتی اعتقاد به این باشد. معرفت خدا موجود است علم در عمق، اجباری است بدانم کدام ممکن است همه رفتار من خرس الطاف خداوند است، پس باید مراقب خودم باشم. خواستن به معرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت خدا اینجا است کدام ممکن است همه غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام خودخواهی بر من ریخته شود از وقتی شخصی را بهتر می بینیم عظمت حق را نمی بینیم. آنچه ما را اجتناب کرده اند خدا در اطراف می تنبل تأثیرات غیر خدایی است وقتی عظمت خدا را می دانیم چیزی ما را توسل به نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری خودمان را نمی بینیم.

مفسر دلیل داد کدام ممکن است چگونه این امتیازات در نهج البلاغه رفع تبدیل می شود؟

یکی اجتناب کرده اند اعضای گروه علوم دانشکده معارف ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مشخصه های سبک امام علی (ع) اینجا است کدام ممکن است وقتی چیزی می گویند آغاز می کنند به چرایی، به عبارت تولید دیگری وقتی می گویند درد، درد هم می کنند. ادعای معامله با برای آن یکی اجتناب کرده اند فضایل کلام حضرت ولی عصر (عج) مخلوط کردن خوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاطفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق است. یعنی مثلا آغاز می کنه وای آقا چرا اینجوری شدی بعد مثل یه دکتر مهربون بهش راه رفع بده. او در تمام خطبه هایش دارای نظام تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط انسانی است.

دیانی سپس اجتناب کرده اند وکیلی خواست به همان اندازه ماهیت انسان را در پرتو نهج البلاغه دلیل دهد.

وی تصریح کرد: شخص در مقام تفسیر امیرالمومنین(ع) شبیه به دیندار است، با این حال رئوس مطالب ارادت باید در سنت زبان علوی دقیق شود. یکی اجتناب کرده اند مشکلات ما در بررسی زدن اینجا است کدام ممکن است عبارات مشترک داریم با این حال وقتی می خواهیم عبارات رایج را رئوس مطالب کنیم به زبانی کدام ممکن است عبارت اجتناب کرده اند آن منشا گرفته است ملاحظه نمی کنیم. شناخته شده به عنوان مثال، ایده “نجات” در مسیحیت همراه خود ایده “نجات” در بودیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​اسلام انصافاًً منحصر به فرد است. حتی «امامت» در زبان شیعه همراه خود «امامت» در زبان عام منحصر به فرد است. «رجل مقام» یعنی شخص صالح. انسان حالت همراه خود مزیت ترین انسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان خوشایند به صورت تقویم انصافاً آفریده شده است. نهج البلاغه مردی عالم است کدام ممکن است پایش بر پایین باشد با این حال محکم بر پایین نباشد. من نهج البلاغه مردی عالم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها در دنیا بیشتر است، اما علاوه بر این می توان آن را به عربی تشبیه کرد. یکی اجتناب کرده اند مشکلات ما اینجا است کدام ممکن است عبارات را در چارچوب زبان تحلیل نمی کنیم. بیشترین عبارت ای کدام ممکن است امیرالمومنین (ع) به کار می برد «عبادت» است. اجتناب کرده اند تذکر بنده منظور اجتناب کرده اند عبادت مدیریت خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه انسان واقعیت وجودی شخصی را به گونه ای مدیریت تنبل کدام ممکن است به شما گزینه بدهد به بالاترین سطح انگشت یابد به عبارت تولید دیگری وقف به معنای خویشتن داری است کدام ممکن است انسان به بهتر از وجه آن را تصویری آینه ای می دهد. اخلاق؛

این حدیث پژوهی یکپارچه داد: عبادت حرکتی پویا، ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش همه ادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای بشر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان با بیرون عبادت پذیرفته نمی شود اشکالات را محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کمال هدایت کن. اشخاص حقیقی خوشایند مشکلات را رفع نمی کنند، مشکلاتشان را رفع نمی کنند. همه افراد در ۴ اتصال ارجاع به خدا، ارجاع به آنها، ارجاع به اشخاص حقیقی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به دنیا دارای ایده ها، روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات هستند. نهج البلاغه هم برای این ۴ وضعیت یکی کنار هم قرار دادن تنبل.

فقیه سپس به تبیین روابط اربعه تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در اتصال همراه خود اولی، کدام ممکن است در اتصال همراه خود اتصال انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا، حضرت علی (ع) بحث علم، اطاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگی را مطرح می تنبل. کلام نهج البلاغه تصویر خدا را مقدم بر بیانیه سوگند خورده خدا مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می تنبل مردم را کدام ممکن است او می پرستد آگاه تنبل. این موضوع اجتناب کرده اند همه امتیازات هست کدام ممکن است وقتی می خواهیم حرف بزنیم در گذشته اجتناب کرده اند اینکه برویم برای اثباتش مثل قیامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … آغاز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند اینکه تدریجی کنیم باید دلیل بدهیم چون وقتی دلیل می دهیم ، سپس نزدیک شدیم. برای تشکر. این دلیل است حضرت علی (ع) به تربیت دینی ملاحظه زیادی دارد.

این درک دانشکده افزود: امیرالمومنین(ع) استعداد هایی را پرورش می دهد کدام ممکن است سطوح فرعی را ساخت می تنبل. برای ادغام کردن دانشی است کدام ممکن است همراه خود عشق در کنار است، یعنی معرفت عقلی هدف کتاب نیست. امام یعنی علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت امام یعنی پیروی اجتناب کرده اند علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان پرس و جو برانگیز به ایمان من نمی رسد بجز بدانم. ما امامت را رئیس جمهور توضیح دادن کرده ایم کدام ممکن است اینطور نیست. امام به عثمان بن حنیف فرمود: امام کسی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آفتاب علمش آفتاب می گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعمال پاکش پیروی می کنم.

وی در خصوص اتصال شخصی همراه خود وی افزود: وقتی {همه ما} در مخالفت با خداوند ایستاده ایم باید مورد تحقیر قرار بگیریم، گرچه امام علی (ع) انسان را بالغ از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید می تنبل کدام ممکن است انسان اجتناب کرده اند استاندارد بالایی برخوردار است. اخلاق یعنی جمع کردن قابلیت روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت وجودی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انبساط شخصیت ما کنار هم قرار دادن بدست آمده فیض اجتناب کرده اند جانب خداوند هستیم. دنیا پر اجتناب کرده اند مبارزه کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم های مختلفی برای این اتفاقات موجود است. عده ای سعی می کنند ما را اجتناب کرده اند اندیشیدن به این وقایع منصرف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها بافت خوبی بدهند، با این حال چون بالقوه نبود، سودآور نشدند، به همین دلیل فرم فلسفه رواقی برای پذیرش واقعیت دردناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن دیدن راه اندازی شد شد. به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود مصیبت ها ماهرانه برخورد با می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن خطرناک نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به کاری است کدام ممکن است امیرالمومنین(ع) در اصولاً نهج البلاغه انجام می داد. بلا را نعمت از آن آگاه است از آن به بعد را جایگزین می بیند. انگیزه اینکه فاجعه را عالی جایگزین می بیند اینجا است کدام ممکن است فاجعه سیگنال ای است کدام ممکن است بالقوه ما را افزایش می دهد. نتیجه اینجا است کدام ممکن است رشد سرمایه انسانی بالاترین درجه صلح را برای نوع بشر می دهد.

دیانی سپس اجتناب کرده اند عالی وکیل خواست به همان اندازه کسب اطلاعات در مورد اتصال شخص همراه خود یکدیگر دلیل دهد.

وی تصریح کرد: درجاتی اجتناب کرده اند کار با هم موجود است; اجتناب کرده اند هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت به همان اندازه برادری. مباشران مؤمن (علیه السلام) ضرب المثلی دارند کدام ممکن است می فرمایند همراه خود همه افراد، حتی افرادی که به ما گناه کرده اند هر دو دشمن خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافر هستند، مهربان باشیم.

متفکر نیز الگوی های فراوانی اجتناب کرده اند سیره امیرالمومنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومش اشاره کردن می تنبل.

دیانی پرسید تصویر این رفتار در زمان امیرالمومنین (ع) چیست؟

محقق نهج البلاغه ذکر شد: امام علی (ع) هدف حکومت را دقیق می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هدف تأثیر می گذارد جهانی نیست اما علاوه بر این تابعی اجتناب کرده اند جاده وسط حق دوری اجتناب کرده اند دروغ، برقراری عدالت کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت است. اجتناب کرده اند. افراد.

متصدی پذیرش سپس گفت کدام ممکن است با اشاره به امیرالمومنین(ع) بازخورد متفاوتی شنیده ایم کدام ممکن است عدالت برای ایشان بیشتر اجتناب کرده اند ایمنی است هر دو مثلاً رضایت کلی برایش صرف نظر از. {در این} مورد به سختی دلیل دهید.

این وکیل سرانجام استدلال کرد: نیاز خداوند با بیرون رضایت پسران محقق نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اعطای حقوق انسان نخواهیم کرد همراه خود خدا ارتباط برقرار کنیم. حقوق بشر همراه خود حقوق خداوند آمیخته است، لذا رضایت انسان، ایده رضایت خداوند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند عدالت، ایده ایمنی است. امیرالمومنین (ع) روزی حکومت را به انگشت خواهد گرفت کدام ممکن است دین به انگشت ستمکاران فتح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدعت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های جدید فراوان باشد. اگر بیشتر مردم عدالت را نمی خواهند هر دو قدردان آن نیستند، ابتدا باید عدالت را برای او یا او تبیین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس آن را اجرا کرد. امیرالمؤمنین در زمان حکومت شخصی کار بزرگی انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن این بود کدام ممکن است آنچه را کدام ممکن است پیامبران فرموده بودند به افراد ابلاغ کرد، از قبلاً آن را تحریف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او جرأت کرد در برابر این شاه بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به وضعیتی است کدام ممکن است نهج البلاغه.

تأمین: فارس