نماز رئیس معظم انقلاب بر پیکر «مرحوم حجت الاسلام ری شهری» + تندیس


دعای رهبر اصلاحات

وی برای رئیس معظم انقلاب بر پیکر «مرحوم حجت الاسلام ری شهری» + برای اولین بار در مکان نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل افق دعایی نوشت. رام نشده.