نظرت را عوض کن؛ خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد بخوابید!
“خواب ممکن است به خوبی راه اندازی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هر موقعیتی سازگار شود؛ متعاقباً موقعیتی تحمیل کنید کدام ممکن است می خواهید خواب ممکن است کت و شلوار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تکرار کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است مغزتان را برای عجله ارائه می دهیم بگوید” ببینید… این مثال به من {کمک می کند} بخوابم.