نرخ بیکاری در زمستان سال قبلی ۹.۴ نسبت بودبه گزارش گروه مالی ایسکانیوز، در زمستان ۱۴۰۰، ۴۰.۴ نسبت اجتناب کرده اند گروه ۱۵ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی اجتناب کرده اند تذکر مالی سرزنده بودند. تحلیل تنظیمات نرخ تورم نماد می دهد کدام ممکن است این نرخ نسبت به فصل خیلی شبیه سال در گذشته (زمستان ۱۳۹۹) ۰.۵ نسبت کاهش داشته است.

نرخ بیکاری اشخاص حقیقی ۱۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی نماد می دهد کدام ممکن است ۹.۴ نسبت اشخاص حقیقی سرزنده (شاغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوفر) لوفر بوده اند. تحلیل الگو نرخ بیکاری نماد می دهد کدام ممکن است این شاخص نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته (زمستان دوم) ۳.۸ نسبت کاهش داشته است.

انواع شاغلان ۴ سال به بالا {در این} مدت ۱۷۴ میلیون نفر بوده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۴ هزار نفر افزایش داشته است. تحقیقات اشتغال در بخش های اصلی اقتصاد نماد می دهد کدام ممکن است در زمستان ۱۴۰۰ بخش شرکت ها همراه خود ۵۱.۹ نسبت سهم قابل توجهی اجتناب کرده اند اشتغال داشته است. بخش های بعدی صنعت همراه خود ۳۳.۶ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی همراه خود ۱۴.۵ نسبت قرار دارند.

نرخ بیکاری ۱۵ به همان اندازه ۲۴ ساله حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است ۶.۳ نسبت اجتناب کرده اند مدعیان این گروه سنی در ۱۴۰۰ زمستان لوفر بوده اند. تحلیل تنظیمات فصلی نرخ بیکاری این اشخاص حقیقی نماد می دهد کدام ممکن است این نرخ نسبت به فصل خیلی شبیه سال در گذشته (زمستان ۱۳۹۹) ۰.۵ نسبت کاهش داشته است.

تحلیل نرخ بیکاری در سنین ۳ به همان اندازه ۳۵ سال نیز نماد می دهد کدام ممکن است در زمستان ۱۴۰۰، ۱۶.۶ نسبت اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی سرزنده {در این} گروه سنی لوفر بوده اند. با این حال تنظیمات نرخ بیکاری این اشخاص حقیقی نماد می دهد کدام ممکن است این نرخ نسبت به فصل زمستان ۳.۸ نسبت کاهش داشته است.

بازرسی گروه لوفر ۱۵ سال به بالا نماد می دهد کدام ممکن است در زمستان ۱۴۰۰، ۱۰.۷ نسبت اجتناب کرده اند گروه شاغل به توضیحات مالی (بیکاری، قوز کردن مالی، کمبود در ساعات کار اصولاً و یک جفت ساعت) در کمتر اجتناب کرده اند ۴۴ ساعت در هر ساعت. هفته آنها کار کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن انجام کارهای اصولاً هستند. ۳۶.۷ نسبت اجتناب کرده اند کارگران ۱۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی بیش اجتناب کرده اند ۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند.