نتایج آزمون استخدامی کادر اجرایی قوه قضائیه ادعا شد


نتایج آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه اعلام شد

معاونت دارایی ها انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اجتناب کرده اند ادعا نتایج آزمون استخدامی کادر اجرایی قوه قضاییه خبر داد.‌


به گزارش ایلنا، محتوای متنی اطلاعیه معاونت دارایی ها انسانی قوه قضاییه به رئوس مطالب زیر است: نتایج آزمون کتبی استخدامی کادر اجرایی قوه قضاییه اجتناب کرده اند طریق پروفایل کاربری داوطلبان در اینترنت‌مکان وسط آزمون جهاد آموزشی به نشانی اینترنتی https:// hrtc.ir ادعا شد.


داوطلبان در صورت احراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب نصاب قبولی {در این} آزمون، به مرحله بعدی کدام ممکن است بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید مدارک حاضر شده است، راه می‌یابند.

زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مصاحبه داوطلبان پذیرفته‌شده کدام ممکن است مدارک آن‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد، متعاقباً اجتناب کرده اند سوی کارگزینی دادگستری استان محل خدمت محدوده‌شده به آنان اطلاع‌رسانی خواهد گردید.

محدوده اشخاص حقیقی دوبرابر قابلیت در هر حرفه محل (در صورت وجود داوطلب حرفه ای) جهت انجام مصاحبه‌های استخدامی، صرفاً اجتناب کرده اند بین دارندگان حدنصاب آزمون کتبی کدام ممکن است مدارک آنان بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تأیید قرار گرفته است، بر مقدمه نمره کل آنان همراه خود وزن چهل سهم (۴۰ سهم) برای دروس کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت سهم (۶۰ سهم) برای دروس تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه‌های قانونی در هر حرفه محل صورت می‌پذیرد.

کسب حدنصاب در آزمون کتبی، هیچ‌گونه حق استخدامی برای داوطلبان تحمیل نمی‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوت اجتناب کرده اند {افرادی که} مدارک آنان تأیید گردیده است، جهت مصاحبه تخصصی، به همین ترتیب نمره مکتسبه آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۲ برابر قابلیت پذیرش صورت می‌پذیرد.

پس اجتناب کرده اند برگزاری مصاحبه تخصصی، راه اندازی شد اشخاص حقیقی به گزینش بر مقدمه مجموع نمره کل بسته شدن آنان همراه خود وزن هفتاد سهم (۷۰ سهم) برای آزمون‌های کتبی (کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی سهم (۳۰ سهم) برای مصاحبه تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه‌های قانونی، به انواع عالی‌برابر قابلیت پذیرش (نفر بی نظیر) صورت خواهد پذیرفت.


انتهای پیام/