مَلاک ده‌ونک؛ مستوفی هشت‌ساله دربار ناصرالدین شاه


گروه ایرنا اقامت – «مستوفی الممالک» لقب وزیر دارایی فاصله قاجار بود؛ {کسی که} خزانه‌داری می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسابداری حکومت را توسط دست داشت. این لقب اجتناب کرده اند «میرزا یوسف مستوفی الممالک» به پسرش میرزاحسن خان به ارث رسیده بود؛ چون آن است املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی متعددی در تهران عصر در عصر به مستوفی‌ها رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر فاصله چیزی هم به آن است اضافه شده بود.  اعتقاد السلطنه در کتاب خاطراتش می‌نویسد :«میرزا یوسف مستوفی الممالک در وسط سلطنت محمد شاه قاجار لقب پـدرش ــ مستوفی‌الممالک ــ را اکتسابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است خودش مورد لطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد خاص امیرکبیر بود. علاوه بر این ناصرالدین شاه توجهی خاص بدو داشت به همان اندازه جایی کدام ممکن است او را «آقا»، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اواخر عمر «جناب آقا» خطاب می‌کرد.» همین جایگاه بالای مستوفی الممالک نزد شاه باعث شده بود به همان اندازه در زمان سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ، امور جاری مملکت به او سپرده شود.

ملاک ده‌ونک؛ مستوفی 8 ساله دربار ناصرالدین شاه

*** سوغات آشتیان

میرزا یوسف آشتیانی هر دو شبیه به مستوفی الممالک، اولین شخص خاص بود کدام ممکن است در ده ونک قنات احداث کرد. قنات سازه‌ای مخصوص مناطق کویری اجتناب کرده اند جمله یزد بود. در وسط قاجار میرزا یوسف آشتیانی کدام ممکن است اصالتی یزدی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد قنات شناخته شده بود، برای اولین بار قنات‌هایی را در ده ونک تحمیل کرد. به همان اندازه پیش اجتناب کرده اند آن ده ونک چندان جمعیتی نداشت.میرزا یوسف برای حفر این قنات‌ها اشخاص حقیقی ماهری را اجتناب کرده اند یزد به تهران آورد. قنات حیاط پشتی بالا کدام ممکن است اجتناب کرده اند اوین {به سمت} ده ونک جاری می‌شود، همراه خود رفتن اجتناب کرده اند حیاط پشتی مستوفی، چوب این حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی مستوفی را آبیاری می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده پایین‌های کشاورزی را سیراب می‌کرد. این قنات ادامه دارد هم در محله ونک جاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند گذر اجتناب کرده اند دیوارهای حیاط پشتی مستوفی، به حوض عظیم بوستان مختاری هر دو همنا حیاط پشتی ایرانی ده ونک جاری می‌شود. ۸ منطقه قنات اجتناب کرده اند فاصله قاجار به بعد این حیاط پشتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی را آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب آشامیدنی مردمان ده ونک را تامین می‌کردند. جدا از میرزایوسف خان مستوفی الممالک کدام ممکن است قنات‌های ده ونک را احداث کرد، خاندان فرمانفرمایان هم منطقه قنات‌های عکس در شمیران احداث کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن آب‌ آشامیدنی اجتناب کرده اند پای کوه‌های شمیران {به سمت} تهران روانه شد.

ملاک ده‌ونک؛ مستوفی 8 ساله دربار ناصرالدین شاه

*** شخص نکونام نمیرد به هیچ وجه

می‌گویند روزی کدام ممکن است مستوفی الممالک پایین‌های ده ونک را اجتناب کرده اند ناصرالدین شاه کسب، تنها از قلعه‌ای عجیب و غریب {در این} قلمرو وجود داشت کدام ممکن است ۱۰ خانوار در آن اقامت می‌کردند. حیاط پشتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه‌حیاط پشتی‌های این محدوده بعدا توسط خاندان مستوفی منصفانه به حداقل یک  پدیدار شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی زود این از قلعه کودک نوپا، جای شخصی را به حیاط پشتی‌های ایرانی داد. «سیما طایفه» پژوهشگر وسط دایره المعارف عظیم اسلامی {در این} باره می‌نویسد :«اجتناب کرده اند میرزا یوسف مستوفی‌الممالک در گذشته تاریخی به‌عنوان مردی نیکوکار یاد شده است. او در انجام‌دادن امور عام‌المنفعه همچون آبادکردن روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزارع، احداث قنوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفر انهار اهتمام داشته است. او در سال ۱۲۶۵ عکس ولتایی بدرود حیات اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حیاط پشتی ونک، در آرامگاهی کدام ممکن است شخصی ساخته بود، به ناخوشایند سپرده شد.ادامه دارد هم اهالی ده ونک عنوان این وزیر دارایی فاصله قاجار را بر اوج زبان ها دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نیکوکاری های او می گویند.»در آن نقطه در شمال ده ونک حیاط پشتی‌هایی احداث شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب آن را پایین‌های کشاورزی. گندم، اجتناب کرده اند مهمترین محصولاتی بود کدام ممکن است مردمان ده ونک به کاشت آن روی آوردند.

ملاک ده‌ونک؛ مستوفی 8 ساله دربار ناصرالدین شاه

*** کتیبه‌های حجاری در مقبره مستوفی

آرامگاه خاندان مستوفی الممالک در ده ونک به کف دست میرزا یوسف مستوفی ساخته شد. این آرامگاه بنایی تاریخی همراه خود ۳ اتاق باشی در باشی است. تعداد اندکی اجتناب کرده اند  اعضای خاندان مستوفی اجتناب کرده اند جمله میرزا یوسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرزا حسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرزا حسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی میرزا حسن خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی عکس اجتناب کرده اند این خاندان {در این} مقبره خانوادگی آرمیده‌اند. این آرامگاه در ضلع جنوبی اراضی‌ای قرار دارد کدام ممکن است در جاری حاضر در اختیار دانشکده الزهرا است. در اتاق‌های این مقبره تاریخی جدا از سنگ قبرهای اعضای درگذشته این خاندان، تعدادی از جلد کتاب‌ عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسخ خطی، به تصویر کشیدن‌های رنگ روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه قلم اجتناب کرده اند اعضای خاندان مستوفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیاء عکس متعلق به این خاندان نگهداری می‌شود. پنجره‌های چوبی، شیشه‌های رنگی مینا دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سنگاب» عجیب و غریب‌ای در درگاه ساختمان مقبره به توجه می‌خورد. کتیبه‌های حجاری شده به جاده نستعلیق، لچکی، آجرکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشیکاری اجتناب کرده اند تولید دیگری هنرهای به کار گذشت در ساختمان این آرامگاه است.

ملاک ده‌ونک؛ مستوفی 8 ساله دربار ناصرالدین شاه

*** مزاری برای ملیجک خاصه دربار

سالن آرامگاه مدفن اعضای خاندان مستوفی است. این سالن اتاقی آسان همراه خود سقفی گنبدی است کدام ممکن است به‌واسطه پنجره عظیم شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ پنجره جنوبی اجتناب کرده اند آفتاب کافی برخوردار است. در ضلع شمالی سالن، مزار میرزا یوسف مستوفی‌الممالک اجتناب کرده اند سنگ مرمر زیبا قرار دارد. سنگ مزار همراه خود ارتفاعی حدود نیم متر اجتناب کرده اند کف، مشرف به پنجره مشبک مرکزی است. روی سنگ اشعاری به جاده نستعلیق به قلم عبدالرحیم اصفهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقور به کف دست درک عبدالرسول حجار دیده می‌شود. بر محیط فراگیر سنگ مزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه آن نقوش گل‌وبوته حجاری شده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقوش محیط آن نیز به رنگ‌های آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد، رنگ‌آمیزی شده‌اند. در دوطرف سنگ مزار ۲ گلدان اساس‌دار عظیم اجتناب کرده اند سنگ مرمر نهاده شده است.

ملاک ده‌ونک؛ مستوفی 8 ساله دربار ناصرالدین شاه

در جنوب سالن، مزار میرزا حسن مستوفی اجتناب کرده اند مرمر سفید قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آن اشعاری حجاری شده است. علاوه بر این ۳ تن اجتناب کرده اند فرزندان میرزا حسن مستوفی‌الممالک به نامهای میرزا یوسف، میرزا علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرزا کاظم {در این} سالن دفن شده‌اند. در یکی اجتناب کرده اند اتاقهای مشرف به سالن نیز مزار غلامعلی خان اغلب نامیده می شود ملیجک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملقب به عزیزالسلطان قرار دارد.ادامه دارد کسی نمی داند چرا مدفن این ملیجک خاصه {در این} مقبره است . در محوطه بیرونی ساختمان هم سنگ قبرهای مختلفی اجتناب کرده اند جمله جلال‌الدوله فرزند ظل‌السلطان، مصطفی خان حاجب‌الدوله، محمدعلی فسا منصورالدوله، شیخ‌المشایخ عضدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از تن تولید دیگری به توجه می‌خورد. فینال بار ۵۰ سال پیش بود کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اعضای خاندان مستوفی الممالک {در این} مقبره آرام گرفت. این مقبره در جاری حاضر در اختیار بازماندگان این خاندان قرار دارد.

ملاک ده‌ونک؛ مستوفی 8 ساله دربار ناصرالدین شاه

*** سیاستمدار ۸ ساله دودمان قاجار

«میرزا حسن خان مستوفی المملک» فرزند میرزا یوسف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی تنها ۸ سال داشت پدرش او را به ریاست اداره «استیفا» منصوب کرد؛ یعنی اداره‌ای کدام ممکن است حسابداری دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراج حکومتی را بر عهده داشت. لقب مستوفی‌گری هم اجتناب کرده اند همین عنوان گرفته شده است. میرزا حسن مستوفی الممالک تنها ۱۱ سال داشت کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند نابودی پدرش {به سمت} مستوفی الممالکی دربار ناصرالدین شاه رسید. این شد کدام ممکن است میرزا حسن کلیه نقش ها پدر را همراه خود پیشکاری میرزا هدایت‌الله وزیر محل کار به عهده گرفت. اندر حکایت توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه میرزاحسن در دربار ناصرالدین شاه همین بس کدام ممکن است درباریان عجیب و غریب ارگ هم مجبور بودند در برابر این این مرد کودک تعظیم کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او احترام بگذارند.

ملاک ده‌ونک؛ مستوفی 8 ساله دربار ناصرالدین شاه

او جدا از فاصله ناصرالدین شاه، در دوران مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمد شاه هم در دربار سمت‌هایی مثل نخست وزیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناوینی مهم بر عهده داشت. حسن مستوفی تنها شخص خاص در حکومت قاجار همراه خود چنین سابقه‌ای بود کدام ممکن است همراه خود روی کار برخورد حکومت پهلوی، همچنان جزو رجال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دربار باقی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدتی سمت نخست وزیری رضاشاه را هم بر عهده داشت. سال ۱۳۰۶ او فینال روزهای حضورش در بخش سیاسی ملت را پایین اوج گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ۵ سال خانه نشینی، در سال ۱۳۱۱ درگذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقبره خانوادگی شخصی در ده ونک به ناخوشایند سپرده شد. در جاری حاضر تنها یکی اجتناب کرده اند حیاط پشتی‌های باقی مانده در ده ونک در اختیار ورثه خاندان مستوفی الممالک قرار دارد با این حال قصه نیکوکاری های مستوفی الممالک در حق روستاییان این قلمرو ادامه دارد هم کدام ممکن است ادامه دارد است دهان به دهان می چرخد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زمانه پیشی خواهد گرفت.