من از مقتدی صدر خواستم برای انتخاب وزیر جدید رای دهد – آنو نیوز


تو منبع آگاه به خبر گازری توازن عراق من سرشماری دارم: سرشماری سرشماری عراقی سرشماری ساعتی فردا نستی خانه مقتدی صدر محله الحنانه نجف اشرف برگزار و نام او.

انکار حال کجاست عکس من کمربند که سلام عراقی تایید داش داش داش فدا سه شنبه جلسه ای که خانه رهبرصدر است؟