مطالبی را برای شهدا برای نتیجه گیری مانترا سال فراهم کنید


به گزارش تابناک هرمزگان، عطا نواکی در دیدار نزدیک همراه خود اسماعیل عالمی رئیس بخش دی موسسه مالی خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی بنیاسعد قائم مقام موسسه مالی در سالن کنفرانس های اداره کل امور مردگان برگزار شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد امور ایثارگران استان هرمزگان همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تبریک سال نو اظهار داشت: اگر شناسایی سال را ساخت، معرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت آثار مقام معظم مدیریت بدانیم، می گوییم باید موضوع سال را به خوبی در بین شهدا خاص کنید.

مدیرکل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران استان هرمزگان افزود: یکی اجتناب کرده اند زمینه هایی کدام ممکن است می توان در آن به بهتر از نحو به مانترا سال بازو کشف شد، تامین دارایی ها برای تحمیل اشتغال برای گروه ایثارگر است کدام ممکن است باید متمرکز پیگیری شود. ”

وی در یکپارچه همراه خود خاص اینکه آرزو کرد تحمیل قالب های خوداشتغالی ایمن برای ایثارگران هستیم اظهار داشت: با بیرون شک همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت موسسه مالی دی می توان به این هدف بازو کشف شد.

ناوکی صنوبر قرض الحسنه، مرابحه، صندوق رشد، تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در سال قبلی را اجتناب کرده اند اقدامات سرزنده موسسه مالی دی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: به همان اندازه سال ۱۴۰۰ موسسه مالی دی هرمزگان یکی اجتناب کرده اند شعب برتر ملت محسوب می شد.

این مقام در کنترل همراه خود ردیابی به اینکه ارائه دهندگان رسانی به خانوار شهدا، سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادگان باید در راستای نتیجه گیری مانترا سال انجام شود، اظهار داشت: در سال جدید همراه خود همکاری اصولاً شاهد سودآور بودن خواهیم بود. انبساط، درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات درمورد به موسسه مالی دی.

اسماعیل عالمی نسب رئیس موسسه مالی هرمزگان ضمن تشکر اجتناب کرده اند ارائه دهندگان ممکن، همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزی بنیاد اظهار داشت: عنایت شهدا.