مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه سرپرست گروه تعاون کشاورزی استان کردستان
همراه خود حضور معاون استاندار کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران استانی آیین تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه سرپرست گروه تعاون کشاورزی استان کردستان برگزار شد .