مدافع خارجی استقلال توصیه شده این تجهیزات گلف برای از سرگیری قراردادش را رد کرد – خبرگزاری افق.


استقلال پس اجتناب کرده اند جدایی ۲ مهاجم سیلوا، مدافع برزیلی اش به هماهنگی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرکت کننده عجیب و غریب همراه خود قراردادی به همان اندازه بالا فصل به این کارکنان اتصال. قرارداد سیلوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال برای ۹ ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع جام حذفی ۳۰۰ هزار دلار تصمیم گیری شده است.

این مدافع به این انجمن پرهزینه ترین شرکت کننده آبی ها شد. با این حال انجام برتر سیلوا باعث شد به همان اندازه مسئولان استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد مجیدی قراردادش را همراه خود این شرکت کننده تمدید کنند.

استقلالی ها برای از سرگیری قرارداد پیشنهادی ۵۰۰ هزار دلاری داده اند کدام ممکن است مدافع برزیلی آن را رد کرد. سیلوا {به دلیل} شماره ای کدام ممکن است به همان اندازه بالا فصل به انگشت معرفی شده است بود، در بلند مدت منتظر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل توصیه شده اولین استقلال را رد کرد.

مدافع استقلال منتظر بالا فصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت افزایش ساخت آبی ها قراردادش را همراه خود این تجهیزات گلف تمدید خواهد کرد با این حال در هر مورد دیگر ابتدا احتمال جدایی اجتناب کرده اند استقلال موجود است.