لیک دوبار تکان خورد


به گزارش تابناک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، وسط لرزه نگاری کشوری عمق اولین پایین لرزه را ۳.۵ ریشتر گفتن کرد.
زمان این پایین لرزه ها ساعت ۹:۵۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۴۰ در عمق ۸ کیلومتری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ کیلومتری لیک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در ۲۳ کیلومتری جایزان خوزستان گفتن شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ کیلومتری آغاجاری خوزستان.
زلزله دوم در ساعت ۱۲:۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ۲.۸ در اندازه ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۵ کیلومتری لیکک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، ۱ کیلومتری ۲۵ جایزان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ دقیقه رخ داد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد.
تاکنون گزارشی اجتناب کرده اند مجروحیت هر دو جراحت گزارش نشده است.
علی محمدی فرماندار بهمئی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایسنا، ذکر شد: خوشبختانه ۲ پایین لرزه لیکک خسارت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون به ما گزارش نشده است.