لغو پروازهای تهران – نجفپس از خشونت در عراق:

سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با عقیق از لغو پروازهای تهران به نجف تا اطلاع ثانوی خبر داد.

عقیق:سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با عقیق از لغو پروازهای تهران به نجف تا اطلاع ثانوی خبر داد.

حسام قربانعلی گفت: با توجه به ناامنی های ایجاد شده در عراق، فرودگاه نجف اعلام کرد در حال حاضر هیچ پروازی دریافت نمی کند.