قتل خانم ۵ ساله پس اجتناب کرده اند آزار شیطانیپیکر خانم ۵ ساله کدام ممکن است مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید شیطانی قرار گرفته بود، مقابل خانه مادرش پیدا شد. پدر او شناخته شده به عنوان مظنون به قتل دستگیر شده است.