قالیباف:وضع گرانی‌ها در ملت غیرقابل حفاظت شده است/مقامات مجلس باید همراه با هم مشکلات را رفع کنند – موقعیت یابی خبری تحلیلی افق


به‌گزارش افق نیوز ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شخصی همراه خود معاونت‌‌های پارلمانی مقامات در این زمان (یکشنبه، ۴ اردیبهشت) همراه خود تأکید بر اینکه هیچ‌روزی نیاز توافق میان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات به ابعاد در این زمان نبوده است، اظهار داشت: در این زمان جبهه انقلاب در شرایطی قرار دارد کدام ممکن است محکوم به موفقیت است. موفقیتی کدام ممکن است انقلاب، ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد به آن است خواستن دارند در واقع توده ها بر این موضوع تأکید کرده‌ام کدام ممکن است توافق میان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات توسط خودم کفایت نمی‌تدریجی یعنی اجباری است با این حال کافی نیست.

وی همراه خود دقیق اینکه توافق فوق العاده قابل اهمیت است با این حال آن توافق مفید است کدام ممکن است در نتیجه هم افزایی شود افزود: هر هم افزایی دارای منصفانه ذینفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین جا با بیرون شک افراد باید اجتناب کرده اند انتخاب ها مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ذی‌نفع باشند.

رئیس مجلس عنوان کرد: ذینفع بودن افراد فوق العاده حیاتی است متعاقباً هرکار مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه جایگزین عظیم می‌تواند منصفانه شبح عظیم هم باشد. هرکجا بایستید مخالفان سکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی موجود است کدام ممکن است چیز خوب در مورد آن‌ها در تضاد همراه خود این راهبرد است. براین ایده آن‌ها به صورت مرتب امتحان شده خواهند کرد به همان اندازه این موضوع مهم یعنی منتفع شدن افراد اتفاق نیفتد.

مشاور تهران در مجلس عنوان کرد: یکی اجتناب کرده اند امتیازات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد ملاحظه پوشش‌های کلان قانونگذاری است کدام ممکن است بحث تنقیح اصول {در این} میان اجتناب کرده اند موضوعات فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذاری است کدام ممکن است در جاری تجزیه و تحلیل آن هستیم، در واقع طی سال‌ها بحث تنقیح اصول در مجلس انجام می‌شده، با این حال اکنون به این موضوع پی برده ایم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این {مسیر به} نتیجه نمی‌رسیم، از اقداماتی کدام ممکن است اشخاص حقیقی انجام می‌دهند قابل دستیابی است دچار خطاهایی باشد، متعاقباً حدود ۴ ماه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق هوش مصنوعی در جاری تنقیح ۱۲هزار قوانین هستیم به همان اندازه اصول در یک واحد طبقه بندی {به روز} شده به محله حاضر شود.

قالیباف همراه خود ردیابی به این سیستم ریزی مجلس برای ملاحظه شدید به بخش نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کلاس ها روزهای سه شنبه صحن علنی به دستورکارهای نظارتی، {تأکید کرد}: اگر در جایی خواستن به نظارت باشد این تعهد مجلس است کدام ممکن است در نظارت بر اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری قوانین وظایف شخصی را انجام دهد در واقع این کار هم صادقانه، اخلاق‌مدارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جای شخصی انجام ممکن است.

وی همراه خود تأکید بر اینکه افراد در شرایط سختی به حرکت می‌برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر آنها کاری به مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مقامات توسط خودم ندارند، اظهار داشت: در شرایط حال در صورت هر موفقیتی، آن را به پای مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات می‌نویسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت شکست نیز باز این گونه {خواهد بود}. به تمام معنا به جهت کارکردی، رویکردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورها در یک واحد قایق نشسته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همه به ۱ سمت پارو بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت هدف‌گذاری مناسب، نشاط به بیراهه نخواهد سر خورد.

وی یکپارچه داد: وضع گرانی‌ها در ملت غیرقابل حفاظت شده است. خواه یا نه می‌توانیم به افراد بگویم کدام ممکن است این موضوع درمورد به مقامات بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مجلس ربط ندارد. منهای اینکه ادعا کردن چنین صحبتی را وجدان ما اجازه نمی‌دهد در صورت دقیق آن نیز افراد این سخنان را قبول نخواهند کرد.

رئیس قوه مقننه کشورمان دقیق کرد: مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات همراه با هم باید امتیازات را پیش ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این مورد توجه قرار گرفت باید مشکلات افراد را رفع کرد.

سید محمد حسینی؛ معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز {در این} نشست ضمن شناخت اجتناب کرده اند قالیباف برای برگزاری این نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده‌های در یک روز واحد زمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهادی ایشان برای پیشبرد امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مهم میان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس اظهار داشت: معاونت‌های پارلمانی همراه با وظایف شخصی، سفرهای استانی را نیز داشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها تاکنون ۳۱ بازدید به حداقل ۵۰ شهر انجام داده‌اند. معاونان پارلمانی مقامات امتحان شده کرده‌اند به همان اندازه وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور به راحتی در دسترس است نمایندگان مجلس باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات ملت اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت وکلای ملت قرار گیرند، در واقع به طور معمول است محدودیت‌هایی هم موجود است با این حال امتحان شده شده {در این} میان کم کاری نشود.

وی دقیق کرد: گلایه‌هایی اجتناب کرده اند سوی نمایندگان مطرح می‌شود کدام ممکن است این موضوع بیانگر وجود مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات در عمق افراد در بخش‌های انتخابیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد توقع دارند به همان اندازه کارهای بر پایین مانده ۸ سال قبلی {در این} مقامات انجام شود.

حسینی ضمن تأکید بر اینکه مرز اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادیق آن باید انصافاً شفاف شود، اظهار داشت: معاونان پارلمانی در مقامات حافظ چیز خوب در مورد مجلس نیز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها امتحان شده کرده اند به همان اندازه مشکلات دقیق شده اجتناب کرده اند سوی نمایندگان را رفع کنند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور اظهار داشت: به استانداران سفارش کردیم به همان اندازه همراه خود مجمع نمایندگان مجلس جلساتی را برگزار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می‌کنیم به همان اندازه کار با هم میان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس به خوبی پیش برود.

وی همراه خود ردیابی به وجود قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح خیلی شبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عمق در مجلس اظهار داشت: گاهی در خصوص منصفانه موضوع ۲ هر دو سه قالب موجود است کدام ممکن است بیشتر است نمایندگان پایداری کنند به همان اندازه لایحه در آن خصوص به مجلس کشتی شود. در واقع می‌توان همراه خود محوریت لوایح، قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح ارسالی با توجه به منصفانه موضوع را تجمیع کرد.

تسنیم/در یکپارچه قاسم جعفری؛ معاون امور نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به پیش بینی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس انقلابی، ما محکوم به موفقیت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراین راستا باید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبرد مناسب وجود داشته باشد. معاونت‌های پارلمانی در انتخاب‌سازی ملت اثرگذار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به آسانسور دارند.

وی افزود: مقام معظم مدیریت فرموده‌اند، نشست‌های آموزشی میان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه می‌توان بر روی مرز بین اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت به صورت آموزشی‌تر تجزیه و تحلیل‌هایی را انجام داد.

علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس نیز در یکپارچه اظهار داشت: قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایحی همراه خود مضامین مشترک در کمیسیون‌های مجلس موجود است کدام ممکن است تجمیع آنها همراه خود محوریت لوایح فوق العاده حائز اهمیت است.

وی همراه خود ردیابی به ابلاغ پوشش‌های عمومی قانونگذاری نظام در سال ۱۳۸۹ اظهار کرد: بندهای مهمی برای ایجاد پروژه میان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس {در این} پوشش‌های عمومی موجود است کدام ممکن است در صورت موافقت رئیس مجلس می‌توان کارگروه مشترکی را برای تصور مسائلی اجتناب کرده اند جمله قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح، تطبیق آنها همراه خود اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تشکیل داد به همان اندازه پیش اجتناب کرده اند گفتن وصول قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح چکش‌کاری‌های اجباری در خصوص آنها انجام شود.

معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس دقیق کرد: بدنه کارشناسی فوق العاده خوبی در مقامات موجود است کدام ممکن است می‌تواند به امر قانونگذاری در مجلس کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان شبیه به‌گونه کدام ممکن است اجتناب کرده اند بازخورد وسط پژوهش‌های مجلس استفاده می‌کنند، می‌توانند اجتناب کرده اند بازخورد کارشناسی مقامات نیز استفاده کنند. ۱۹۴ قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۷ لایحه در مجلس موجود است کدام ممکن است تجمیع آن ها می‌تواند به پیشبرد امور فوق العاده کمک تدریجی.

علی‌رضا بیگدلی معاون کنسولی، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایرانیان وزارت امورخارجه نیز {در این} نشست ضمن تاکید بر اینکه بدنه اداره مجلس شورای اسلامی تکیه گاه مهمی برای ما است، اظهار داشت: همکاری های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعاتی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در بخش پرس و جو، قالب، لوایح را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه کارشناسی وزارتخانه ها ممکن است در آسانسور بنیه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی نمایندگان مفید واقع شوند.

وی تصریح کرد: حدود ۶ میلیون باند ایرانیان خارج اجتناب کرده اند ملت است کدام ممکن است متاسفانه هیچ مشاور ای در مجلس ندارند این دلیل است شورای برتر ایرانیان در وزارت امورخارجه ممکن است در موضوع ایرانیان خارج اجتناب کرده اند ملت به مجلس کمک تدریجی، علاوه بر این امتحان شده کرده‌ایم به همان اندازه برای آسانسور دیپلماسی امور پارلمانی، ارتباط نمایندگان را همراه خود سفارتخانه های خودمان شناخته شده به عنوان دیده بان وزارت خارجه نزدیک‌تر کنیم.

ضرغام صادقی، معاون امور مجلس، حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانهای وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی ضمن تقدیر اجتناب کرده اند اقدامات رئیس مجلس، اظهار داشت: ما رشادت های ممکن است را در دوران جوانی در حفاظت مقدس فراموش نمی‌کنیم کدام ممکن است ممکن است در آن سن کم شناخته شده به عنوان منصفانه فرمانده مقتدر فوق العاده عملکرد آفرینی کردید.

وی تاکید کرد: این درس قرآنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما صمیمانه اجتناب کرده اند زحمات ممکن است در تمامی امور به طور قابل توجهی مدیریت مجلس تشکر می کنیم، هرچند افرادی هستند کدام ممکن است می خواهند زحمات ممکن است را نادیده بگیرند.

هادی قوامی، معاون پارلمانی وزارت امور اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی همراه خود ردیابی به حاضر لایحه این سیستم پنجساله هفتم بهبود به مجلس، اظهار داشت: همدلی مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات برای تصور این سند تحولی فوق العاده حیاتی است، ۱۰۲۳ اقدام باید {در این} زمینه انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان ۱۳۴ مشکل تعیین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند منصفانه دگردیسی اساسی مختصر مدت به همان اندازه بالا ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت برای ریاست جمهوری سیزدهم هستیم.  این سند تحولی زبان مشترک مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات برای تعمیر مشکلات در بخش های بیکاری، اشتغالزایی، بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … {خواهد بود}.

محمدجواد حاجی حسینی، معاون حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش نیز در یکپارچه مونتاژ اظهار داشت: به طور معمول است در یک واحد روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ساعت اجتناب کرده اند وزیر صمت مراقبت از سه کمیسیون دعوت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام ممکن است این خواستن به این سیستم ریزی از واقعی تر کمیسیون ها دارد.

سردار رضا طلایی نیک معاون پارلمانی وزیر حفاظت در یکپارچه این نشست، ضمن تاکید بر اینکه کار با هم میان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس منصفانه خیابان ۲ طرفه است، اظهار داشت: شاهد هستیم انواع قالب ها اجتناب کرده اند لوایح در مجلس پیشی گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکرات نیز فوق العاده مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان این موضوع را سیگنال مطالبات اجتماعی دانست.

قاسم احمدی لاشکی، معاون پارلمانی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود ردیابی به اینکه وجود منصفانه معاونت پارلمانی مقتدر به نفع مجلس است، اظهار داشت: باید بین معاونت های پارلمانی، معاونت های حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری معاونت ها همراه خود بخش استان ها ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم تحمیل ارتباط میان این ۲، معاونت های پارلمانی به نیازها خاص شده نماد نخواهند رسید.

وی تاکید کرد: مکاتبات فوق العاده ظریف ای اجتناب کرده اند سوی نمایندگان مجلس همراه خود مقامات انجام تبدیل می شود کدام ممکن است اگر این مکاتبات اجتناب کرده اند طریق سامانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوماسیون انجام شود، ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مشکلات را {در این} میان رفع تدریجی.

حسنعلی غفاری، معاون پارلمانی وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با نیز در یکپارچه مونتاژ آرزو کرد اصلاح فرایند سئوال اجتناب کرده اند وزا همراه خود اصلاح آئین نامه خانه مجلس شد.

معاون پارلمانی وزارت دانش نیز همراه خود ردیابی به قیمت بر بودن تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص ها در مجلس، اظهار داشت: وسط پژوهش های مجلس ممکن است تجزیه و تحلیل تدریجی چه میزان اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص ها در ادوار مختلف مجلس نتیجه بخش {بوده است}، متنوع اجتناب کرده اند این تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص ها همراه خود وجود صرف قیمت های کلان به نتیجه نرسیده اند در صورتی کدام ممکن است همراه خود حاضر برخی تجربیات تجهیزات های نظارتی می توانند کار شخصی را {در این} میان انجام دهند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این معاونت های پارلمانی بازوی کار مجلس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند به مدیریت روابط میان مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس کمک کنند.

فتحعلی زاده، معاونت پارلمانی بخش علمیه قم نیز {در این} مونتاژ ضمن ردیابی به اینکه امسال صدمین سال راه اندازی بخش علمیه قم به کف دست آیت الله حائری یزدی است، اظهار داشت: عملکرد بخش ها معلوم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند برکات وجود بخش های علمیه پیروزی انقلاب اسلامی است. معاونت پارلمانی بخش علمیه در سال ۱۳۸۰ تحمیل شد کدام ممکن است {در این} مدت این معاونت موجب شده به همان اندازه روابط میان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش علمیه قم آسانسور شود.