فریدون مجلسی: عدم حضور ایران در FATF سیگنال خوبی نیست


آرمان سراسری نوشت: همزمان همراه خود رسیدن ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب به مرحله بسته شدن مذاکرات، حسین امیرعبداللهیان به مسکو سفر می تدریجی به همان اندازه مذاکرات بر اوج بازگرداندن برجام به کرملین را پیگیری تدریجی. در ابتدای مذاکرات، روسیه موقعیت ۲ ملت را در مذاکرات ایفا کرد، در حالی کدام ممکن است روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب دارد، با این حال چیز خوب در مورد شخصی را نیز دنبال می تدریجی. همراه خود این جاری، وضعیت اوکراین در صحنه در سراسر جهان پس اجتناب کرده اند درگیری شدیدتر شده است. نکته ای کدام ممکن است در آینده برجام نیز تاثیرگذار بود.

آرمان سراسری همراه خود فریدون مجلسی کارشناس دیپلماسی اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد. وی اظهار داشت: می توان هماهنگی های موقتی انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پول آزاد تبدیل می شود با این حال این شرایط در درازمدت به کالا جهانی نمی رسد. موضوع تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است ایران ادامه دارد به TFA نپیوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه خرید و فروش خارجی به ملت داده نشده است. همراه خود این جاری، اگر ایران TFA را بپذیرد، ممکن است در هر زمان که کدام ممکن است بخواهد اجتناب کرده اند آن خارج شود. ماحصل این گفتگو را در شکسته نشده می خوانید.

هرچند خبرها حاکی اجتناب کرده اند قریب الوقوع بودن هماهنگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب است، با این حال این موضوع به طور مناسب گفتن نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات در جاری انجام است. گره های فعلی برای طرفین برای حضور در هماهنگی چیست؟
شرایط مسکن مردمان ایران به گونه ای است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مفهوم آل شکاف زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه در شرایط اضطراری رفتن می برند. این موضوعی است کدام ممکن است مقامات نیز به آن است واقف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی از آن آگاه است کدام ممکن است شکسته نشده این مثال نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

مقامات علاوه بر این می‌داند کدام ممکن است با بیرون احیای تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو تحریم‌های ایران، فرصتی برای بازگشایی اقتصاد ملت وجود نخواهد داشت. ایران صادرکننده نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات اضافی نیز وارد می تدریجی. به دلیل خواستن به ورود تا حد زیادی به بازار جهانی دارد به همان اندازه به شما فرصت دهد نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین شخصی را بفروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای می خواست شخصی را وارد تدریجی. استقلال تجاری ایران تحریم های فعلی شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است مقامات باید احیا کردن این استقلال اجتناب کرده اند کف دست گذشت امتحان شده تدریجی. این موضوع نیز خواستن به هماهنگی دارد. روزی کدام ممکن است وزیر امور خارجه ایران اجتناب کرده اند مسکو بازدید می تدریجی، آرم می دهد کدام ممکن است ایران تمایل دارد سبدها درمورد به کار کردن برجام را برطرف تدریجی. با این حال در درگیری اوکراین {به دلیل} موقعیت ناتو در آن، آمریکا شخصی را بخشی اجتناب کرده اند درگیری از آن آگاه است. امیر عبداللهیان برای کمک پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش به روسیه در درگیری اوکراین به مسکو نرفت. ایران تمایل دارد به روسیه ضمانت دهد کدام ممکن است درخواست شده است های آنها چیز خوب در مورد ایران را تضعیف نخواهد کرد. اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن مذاکرات هسته ای ایران در ۲ دهه قبلی، من می خواهم این اولویت را داشتم کدام ممکن است تعمیر تحریم ها علیه ایران در کنار همراه خود بردن تهدیدها اجتناب کرده اند درجه جهان باشد. این تنها روزی محقق تبدیل می شود کدام ممکن است مجازات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها به درجه معقولی برسند.
همراه خود ملاحظه به شرایط حال، در نظر گرفته شده می کنید ادامه دارد احتمال تاخیر به دلیل مذاکرات موجود است؟
{در این} صورت قابل دستیابی است مذاکرات شکسته نشده پیدا تدریجی با این حال به نتیجه شدید نرسد. قابل دستیابی است توافقات غیر دائمی حاصل شود هر دو پول آزاد شود، با این حال این شرایط در پایان {در سراسر} جهان فروخته نخواهد شد. موضوع تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است ایران ادامه دارد به TFA نپیوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه خرید و فروش خارجی به ملت داده نشده است. همراه خود این جاری، اگر ایران TFA را بپذیرد، ممکن است در هر زمان که کدام ممکن است بخواهد اجتناب کرده اند آن خارج شود. این دلیل است، این سیگنال خوبی نیست کدام ممکن است ایران ادامه دارد کنار هم قرار دادن پذیرش TFA نیست. رویکردهای تولید دیگری در موجود در هر ۲ ملت اجازه رفع این مناقشه را ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل چنین رویکرد مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدتی را در پیش گرفتند. مسئله تولید دیگری فقدان تخصص در مدیریت دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی بود کدام ممکن است ساده اوضاع را شدیدتر کرد. همراه خود این جاری، وضعیت به مرور زمان بیشتر شد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری امواج قدرتمندی کدام ممکن است نسبتاً نبود اجازه نداد موضوع به صورت فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف چیز خوب در مورد سراسری مورد بازرسی قرار گیرد. با این حال فشارهای فشرده، خنثی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودخواهانه ای کدام ممکن است در سال های فعلی به طور قابل توجهی در اقتصاد به ایران تحمیل شده است، در نتیجه فروپاشی تنها راه باز شدن آن شده است. باید به خاطر داشت کدام ممکن است مجازات ها مسکن را برای افراد روی حیله و تزویر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه مردمان همراه خود مشکلات شدید اجتماعی مواجه هستند. تنبیه، مخالفان جهان‌ای ما را در دهه‌های فعلی به‌تدریج تغییر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را در بخش‌های مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد‌ای عقب‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ایمنی قرار داده است. به دلیل لغو تحریم های ایران بیش اجتناب کرده اند هر عامل عکس ضروری است. ایران باید توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد کشورهای غربی را ببیند کدام ممکن است چه می خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه شرایط رسیدن به آن است را دارد هر دو خیر. توافقاتی کدام ممکن است آنها همراه خود جمهوری اسلامی می خواهند خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقدمه برجام به صراحت خاص شده است کدام ممکن است صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در جهان محافظت شود.

دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی زیادی در ایران موجود است کدام ممکن است ممکن است زمینه ساز رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد باشد. این موضوعی کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند آن برای رشد این ملت استفاده کرده ایم، بحث عکس است. اگر اجتناب کرده اند این دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص {به درستی} استفاده شود، ایران ممکن است به مقاوم ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد یافته ترین ملت جهان تغییر شود. یکی اجتناب کرده اند مفهوم ها {در این} زمینه این بود کدام ممکن است اگر بتوانیم از دستگاه بیشتری در بخش ارتش داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری قدرتمندتر شویم، می توان در زمینه های تولید دیگری نیز پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت کرد. استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها سراسری همراه خود ملاحظه به توان ارتش همراه خود امتحان کنید سایر بخش ها به طور قابل توجهی اقتصاد معنا پیدا می تدریجی.
درست در این لحظه ایده ها نهایی همراه خود این پرس و جو مواجه است کدام ممکن است اگر توافقی حاصل شود، بلند مدت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن مردمان چگونه {خواهد بود}؟
واقعیت اینجا است کدام ممکن است مردمان امیدشان را اجتناب کرده اند کف دست داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید به برخی اجتناب کرده اند تصمیماتی کدام ممکن است در موجود در ملت گرفته تبدیل می شود الهام بخش شود. مردمان درگیر این هستند کدام ممکن است پول هایی کدام ممکن است به صورت توافقی به ایران می رسد چگونه خوردن تبدیل می شود. این پول صرف رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه به نفع محله تبدیل می شود. روزی کدام ممکن است اقتصاد خوب ملت به هم ریخته باشد، ممکن است بر سیستم های تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش تاثیر بگذارد. همراه خود این جاری، درست در این لحظه در موقعیتی قرار داریم کدام ممکن است می توانیم همراه خود جهان کار با هم داشته باشیم، به دارایی ها پولی جهانی ورود داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی های جهانی خرید و فروش کنیم. طرف مقابل نیز درگیر امتیازات امنیتی در خاورمیانه است. این امر به طور قابل توجهی در مناطقی همراه خود جاده بنفش صادق است. روزی کدام ممکن است ایران استقلال مالی به کف دست آورد، با بیرون تحریم، ممکن است همراه خود همه کشورهای جهان اجتناب کرده اند جمله کشورهای اتحادیه اروپا قرارداد امضا تدریجی. در چنین مواقعی ایران ممکن است انتخاب بگیرد کدام ممکن است این قراردادهای مختصر مدت هر دو بلندمدت در راستای چیز خوب در مورد سراسری شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آن تماس بگیرد. این مثال {حتی می تواند} آنها را به امضای خوب قرارداد تجاری بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا سوق دهد. به معنای واقعی کلمه هستند این مثال در شرایط استقلال اقدام مالی ایران رخ خواهد داد. اقتصاد عاملی کدام ممکن است در شرایط حال {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره خورده است. در شرایط حال وضعیت مالی مردمان خوشایند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی موجود است. این دلیل است تنظیم وضعیت مالی مردمان باید یکی اجتناب کرده اند انتخاب های انتخاب گیرندگان محله باشد. در چنین شرایطی هر تصمیمی کدام ممکن است به شما فرصت دهد شرایط را تنظیم دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مالی مردمان را تنظیم دهد ضروری است.
همراه خود ملاحظه به رویکرد روسیه به برجام، چه شانسی موجود است کدام ممکن است چیز خوب در مورد این ملت {در این} هماهنگی تداخل پیدا تدریجی؟
من می خواهم همراه خود مفهوم غیر صادقانه {در این} موضوع موافق نیستم از روسیه اجتناب کرده اند تحریم های ایران منتفع شده است، متعاقباً انتخاب گرفتند توسعه مذاکرات را مختل کنند. من می خواهم این دیدگاه را {دوست ندارم}. بهتر از استفاده روسیه اجتناب کرده اند محاصره ایران، یافتن بازار واحد بنزین در اروپای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به ایران در نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین بود. روسیه کشوری ثروتمند همراه خود پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های فراوان است کدام ممکن است اگر گزینه ها درستی با توجه به آن گرفته شود، نیازی به توطئه همراه خود ایران نیست. این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است اگر کشورهای اتحادیه اروپا موضع قاطعانه ای متعهد شدن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های شدیدی را علیه روسیه اعمال کنند، روسیه احتمالاً همراه خود سویه ها لوله بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت خرس مدیریت شخصی به این سویه ها لوله پاسخ خواهد داد. این اقدام روسیه اجتناب ناپذیر است. در واقع این احتمال نیز موجود است کدام ممکن است کشورهای اتحادیه اروپا درهای روابط مالی شخصی همراه خود روسیه را ببندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را خرس فشار مالی قرار دهند. همراه خود این جاری، در دنیای درست در این لحظه، همه عامل به هم شرح داده می شود. در متعدد اجتناب کرده اند اشیا، روابط خیلی شبیه اجتناب کرده اند نبرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد های در سراسر جهان جلوگیری می تدریجی. رفتار درست در این لحظه روسیه به هزینه اجتناب کرده اند کف دست دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی ثروت اوکراین تمام ممکن است. کشورهای اتحادیه اروپا ۹ مجبور هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ غیر مستقیم به مخالفت همراه خود اقدامات روسیه هستند.

تنها اشتباهی کدام ممکن است کشورهای اتحادیه اروپا مرتکب شدند افزایش فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکناری مقامات غول پیکر اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشت بذر نفاق در مقامات کی یف بود، همراه خود این ادراک کدام ممکن است مردمان اوکراین در فراگیر کی یف محور شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خواست همه است. محله. ایران {در این} داستان بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین پیاز نیست. این دلیل است، هیچ دلیلی برای حمایت ایران اجتناب کرده اند اقدامات علیه اوکراین {وجود ندارد}. در دوران تحریم ایران، روس ها اجتناب کرده اند غیبت ایران دسترس در بازار نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین نهایت استفاده را بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران حضور یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نبرد های شخصی، اختلافات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب را آسانسور کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این اختلافات بهره بردند. به همان اندازه حد امکان. این دلیل است ایران ممکن است مشکلات شخصی را در وین برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مذاکرات صحیح رفع تدریجی به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند زیان های ناشی اجتناب کرده اند وارثان نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین ایران در دوران تحریم را برطرف تدریجی. این دلیل است بیشتر است ایران مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این مکان همراه خود غرب همکاری تدریجی.

انتهای پیام/