فال روزانه سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱


فال گرفتن از آثار ادبی یکی از قدیمی ترین باورهای این کشور است. با گذشت زمان، شهروندان این کشور از نویسندگانی صحبت کردند که فکر می کردند از کلمات مناسب بهره می برند.

اما با گذشت زمان تنها حافظ در فرهنگ عامه ما باقی می ماند.

بیا فروشنده با یک فنجان پر از لاله های اردیبهشت
خرافات تا چه حد و تا کی
غرور و زیبایی را که زمان دیده است تغییر دهید
سمت چانه و کلاه قیصر
توجه داشته باشید که مرغ از قبل نوشیده شده است
بیدار شو چون کابوس در راه است
بوق بهار را شیرین می زنی
سردرگمی ناشی از آشفتگی معنوی است
امیدی به مهر چرخ و سبک او نیست

وای بر کسی که از نیرنگش در امان بود
فردا شراب کوتصر و حور برای ماست
و امروز فروشنده مست و مست است

صبا بد قول پسر را یاد می دهد
زندگی دارویی است که درد کودک را از بین می برد
عظمت مبین و سلطنت گل
باد فراش هر چوب زیر پا
یاد حاتم هنگام جام افتادم
درج سیاه نامه بزرگواران
زن می که به ارغوان لطف و نرمی بخشید
مهربانی را در چهره اش نشان داد
به باغ برو و به بندگانت خدمت کن
با سرو سوار می شود و کمر را با نی می بندند
حدیث حافظ سحرفریب را دوست داشتید؟
تا مصر و چین و اطراف روم و ری

تعریف کلمه: تمات: فخر و مباهات صوفیانه

تفسیر شعر

اگر در جوانی به صفای روح و باطن رسیده اید، این عوالم و ارواح عالی در دوران پیری ملکه ذهن شما می شود و جزئی از وجود شما خواهد بود که نمونه ای زمینی از دنیا نخواهد داشت. . حالا هیچ چیز هیچ نقصی را در چشمان شما نشان نمی دهد و هر چه می بینید زیباست.