عکس جنجالی مهدی تاج در روز انتخابات


مهدی تاج که روز گذشته در جلسه انتخاباتی به عنوان رئیس جدید این سازمان انتخاب شد، در حال خواندن دعای معروف با تلفن همراه خود بود.

دعای «فرجه اوغاره غریبه» به معنای بخشی از آنچه تاج می‌خواند، در این امور آمده است.

عکس مهدی تاج

خدای من، مصیبت بزرگ شد، راز تمام شد و حجاب آشکار شد.
و امید قطع شد و دنیا تنگ شد و آسمان خاموش شد.
خدایا مشکل بزرگ و پوشیده شد
حجاب برداشته شد و امید بریده شد و دنیا تنگ شد و نعمتهای بهشت ​​دریغ شد.

و تو کسی هستی که یاری می‌طلبی و من مأمور تو هستم.
در مواقع سختی و در زمان رفاه بر شما باد.
و شما حامی هستید و شکایت فقط با شماست
در مواقع سختی و آسایش، شما تنها کسی هستید که می توان به او اعتماد کرد

خدایا بر محمد و آل محمد اوصیای خبر درود فرست
تو ما را ملزم به شنیدن سخنان آنان کردی و بدین ترتیب ما را از وضعیت آنان آگاه ساختی.
درود خدا بر محمد و آل او باد
کسانی که صاحب سفارشی که از ما گرفتی و
به همین دلیل ما را از وضعیت آنها مطلع کرده اید

پس ما را با حق تسکین فوری، در یک چشم به هم زدن، یا حتی نزدیکتر آزاد کنید.
بنابراین در حق خود ده فرصت برای ما باز می کنند
به اندازه تماس چشمی یا نزدیکتر