علامت خطا برای فروشندگان بی تجربه؛ سنگ آهن مشمول ۲۲ نسبت کاهش یافته است عملیات خارجی شد + لیست – مکان آزمایشی افق


به گزارش افق نیوز، وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش بر ایده توسعه فصلی جدول گام به گام نسبت نقش ها مرتبط همراه خود داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه معدنی صنایع خارج اجتناب کرده اند ملت را چاپ شده کرد. سند وزارت صلح به رئوس مطالب زیر است:

بعد اجتناب کرده اند نامه شماره ۶۰/۲۶۹۷۶ مورخ ۱۴۰۰۱/۰۱/۲۰ معاونت امور معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مطابق بند ۸ مصوبه ۳۸۷۲۹ شمسی بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین مونتاژ شورای اجرایی بازار در فهرست بها قرار گرفته است. درمورد به داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه صنایع معدنی جهت اخذ مالیات.

جدول حاضر شده درمورد به مشکلات گزارش شده به رئوس مطالب زیر است:

صادرات،

صادرات،

صادرات،

تسنیم