عالی کیلوگرم داروها مخدر در آبدانان اختراع شد


بر ایده داستان ها تابناک ایلام; سرهنگ مختار باویر افزود: بنا به داستان ها عالی شخص عالی وارد حرکت شده است قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا داروها افیونی در بخش کلات غیرمعمول نیست کدام ممکن است موضوع خاصی در این سیستم است.

وی اظهار داشت: ماموران کشتی همراه خود داروها مخدر شهرک آبدانان همراه خود همکاری سپاه امام زمان (عج) پس اجتناب کرده اند بدست آمده راهنمایی های اجباری اجتناب کرده اند مراجع قضائی به بازرسی اجتناب کرده اند منزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنهان کاری متهم دردن.

سرهنگ باویز شکسته نشده داد: در بازرسی اجتناب کرده اند منزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیگاه متهم، عالی کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ خوب و دنج دارو تریاک اختراع شد.