عادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باردار بودن: راهنمای دختران


عادت عالی بیماری مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرونده است کدام ممکن است باعث رفتار تحت فشار در بلعیدن کننده تبدیل می شود. اگر بلافاصله به اشکال معامله با نکنید، بالقوه است سرانجام همراه خود مسائل جانبی انتقادی مربوط به مالیخولیا، اضطراب، عود را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره مواجه شوید.

پس دختران باردار چه احساسی نسبت به بلعیدن چرخ دنده مخدر در دوران نوزادی دارند؟

مربوط به هر بیماری عکس، بلعیدن دارو در دوران باردار بودن ممکن است برای شخص فوق العاده آسیب رسان باشد. بالقوه است انجام ذهن کودک نوپا را مختل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر در نظر گرفتن خالص او تأثیر بگذارد. علاوه بر این این، ممکن است باعث تحمیل استرس برای زن باردار شود کدام ممکن است برای کودک نوپا ناسالم است.

متعاقباً اگر اجتناب کرده اند اشکال سوء بلعیدن چرخ دنده مبارزه کردن می برید، اجتناب کرده اند خواهید کرد می خواهیم کدام ممکن است معامله با حاضر شده را {به دقت} تجزیه و تحلیل کنید. توسط Pinnacle Recovery. به این انجمن می توانید اجتناب کرده اند خطر عود جلوگیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی باردار بودن انصافاً مفید را پایین بالا بگذارید.

سوء بلعیدن چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باردار بودن – خطرات

باردار بودن دوران فوق العاده سختی است کدام ممکن است با توجه به سلامت عالی زن صحبت تبدیل می شود. حتی عالی شخص مفید هم ممکن است فشار زیادی بر هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار عالی شخص وارد تنبل. متعاقباً، اگر {در این} مدت اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر بیشترین استفاده را ببرید، می توانند بر سلامت خواهید کرد تأثیر بیشتری بگذارند.

همراه خود این جاری، تأثیر سوء بلعیدن چرخ دنده به مادر محدود نمی شود. ممکن است بر فرزندان آنها نیز تأثیر بگذارد. در همین جا چیزی است کدام ممکن است خواهید کرد باید با توجه به آن بدانید.

سوء بلعیدن چرخ دنده مخدر چگونه بر مادر تأثیر می گذارد؟

برای مادر، تأثیر سوء بلعیدن چرخ دنده تقریباً برای هر شخص عکس مشابه {خواهد بود}. شناخته شده به عنوان مثال، ممکن است –

 • به کبد خواهید کرد آسیب می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر ابتلا به سیروز کبدی هر دو بیماری کبدی الکلی را افزایش می دهد.
 • این بر سلول های ذهن خواهید کرد تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو تبدیل کردن عمومی آنها را تنبل می تنبل. بر ایده این گزارش، دختران اصولاً اجتناب کرده اند پسران کشف نشده ابتلا هستند.
 • میزان کلسترول ناسالم را در هیکل شخصی افزایش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر حمله قلبی هر دو بیماری ایسکمیک روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بیماری های مرتبط
 • بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد الکل هر دو کشیدن ماری جوانا نیز ممکن است خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها سینه، کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده غول پیکر را افزایش دهد.
 • سوء بلعیدن چرخ دنده مخدر علاوه بر این ممکن است باعث افزایش میزان چربی در هیکل خواهید کرد شود. متعاقباً، اگر به مقیاس کافی مراقب نباشید، می توانید به مرور وزن نیز افزایش دهید.

متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی نیز برای خطرناک اجتناب کرده اند استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر استفاده می کنند. همراه خود این جاری، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، دید این موضوعات را بیش اجتناب کرده اند پیش افزایش می دهد.

سوء بلعیدن چرخ دنده مخدر چگونه بر کودک تأثیر می گذارد؟

در دوران باردار بودن، بدون در نظر گرفتن می خورید به جنین خواهید کرد منتقل تبدیل می شود. شناخته شده به عنوان مثال، اگر تنباکو هر دو الکل بنوشید، اجتناب کرده اند جفت رفتن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد هیکل کودک خواهید کرد تبدیل می شود.

متعاقباً، اگر به مصرف کننده هر دو مصرف کردن غذای ناامن یکپارچه دهید، ممکن است در نتیجه مشکلات انتقادی شود. در همین جا اینجا است کدام ممکن است چگونه ممکن است در مرحله نوزادی باشد –

 • اگر در دوران باردار بودن نیکوتین هر دو تنباکو بلعیدن کنید، ممکن است باعث مشکلات رفتاری مربوط به ADHD در کودک شود.
 • با توجه به عالی قلاب ماری جوانا، کودک بالقوه است اصولاً تمایل تاری دید، کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال انجام جنسی باشد.
 • بلعیدن الکل ممکن است به هوش ضعیف، انبساط روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی ضعیف، مشکلات نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره کمک تنبل.
 • اگر کوکائین بلعیدن کنید، ممکن است بر هوش کودک خواهید کرد تأثیر بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر زمان او تأثیر عقب کشیدن بگذارد.
 • سرانجام، چرخ دنده افیونی می توانند بر حافظه، ملاحظه، مشکلات رفتاری کودک خواهید کرد اجتناب کرده اند جمله اختلال انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ADHD تأثیر بگذارند.

سوء بلعیدن چرخ دنده مخدر در سه ماهه آخر باردار بودن نیز ممکن است در نتیجه سقط جنین شود. این دلیل است، اسناد بیشتر اوقات به اشخاص حقیقی پیشنهاد می کنند در گذشته اجتناب کرده اند این سیستم ریزی برای باردار بودن اجتناب کرده اند بلعیدن دارو خودداری کنند.

چگونه می توانم عادت شخصی را به چرخ دنده مخدر مدیریت کنم؟

لطفا برای کسب داده ها اصولاً با توجه به آن به یکپارچه مطلب مراجعه کنید.

 • سطوح رشد سوء بلعیدن چرخ دنده را درک کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا بلعیدن آن را متوقف کنید. اجتناب کرده اند بلعیدن داروهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خواهید کرد درخواست شده است نشده است .
 • اجتناب کرده اند {افرادی که} سعی می کنند خواهید کرد را به مصرف کننده الکل، سیگار کشیدن ماری جوانا هر دو انجام کارهای تولید دیگری وسوسه کنند، دوری کنید.
 • برای خطرناک اجتناب کرده اند مالیخولیا، اضطراب هر دو اسبابک ها درست مثل اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر استفاده نکنید. به عنوان جایگزین، مثبت شوید کدام ممکن است در جستجوی کمک ماهر هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سلامت روان شخصی مراقبت می کنید.
 • برای افزایش سلامت شخصی اجتناب کرده اند عالی رژیم غذایی مفید پیروی کنید. علاوه بر این، عالی رویا بسازید هر دو دنبال کنید به همان اندازه افکار شخصی را اجتناب کرده اند ایده ها خطا هر دو چیزی درست مثل پاک کنید.

سوالات معمولاً پرسیده می شود – سوالات

۱. باردار بودن چگونه در حال وقوع است سیگار کشیدن بر کودک تأثیر می گذارد؟

سیگار کشیدن تقریباً در هر روزی اجتناب کرده اند باردار بودن ممکن است بر خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین خواهید کرد تأثیر بگذارد. علاوه بر این اگر مراقب نباشید بالقوه است سرانجام به زایمان نابهنگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولد کودک نوپا نارس برسید.

۲. چرخ دنده مخدر چگونه بر مادر در دوران باردار بودن تأثیر می گذارد؟

بلعیدن داروها ممکن است خطر کم خونی، بیماری قلبی، بیماری کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بیماری های پوستی را افزایش دهد. بلعیدن بیش از حد الکل نیز ممکن است در نتیجه سیروز کبدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری کبد چرب در مادر شود.

۳. نتایج دراز مدت دارو بر نوزادان چیست؟

نقایص مادرزادی، به معنای واقعی کلمه هستند، آشکارترین مسائلی است کدام ممکن است در تأثیر سوءمصرف چرخ دنده مخدر در کودک نوپا تحمیل تبدیل می شود. جدای اجتناب کرده اند این، علاوه بر این ممکن است انبساط آنها را مختل تنبل، انبساط خالص ذهن آنها را تنظیم دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر رفتار روانشناختی آنها تأثیر بگذارد.

نظر مهم!

چون آن است قبلا اشاره کردن شد، باردار بودن به عنوان a شناخته می شود زمان آسیب رسان است، هم برای مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای جنین. متعاقباً، به منظور شما بسیار قدرتمند بخش مسکن شخصی را همراه خود موفقیت پایین بالا بگذارید، باید به همان اندازه حد امکان کنترل کنید.

اگر نمی‌توانید رفتار‌های دارویی شخصی را متوقف کنید، می‌توانید اجتناب کرده اند متخصص کمک بگیرید.

بالقوه است مدتی اندازه بکشد، با این حال قطعاً تمام شکست را همراه خود موفقیت پایین بالا خواهید گذاشت. استفاده اجتناب کرده اند کمک ماهر نیز بالقوه است برای جلوگیری اجتناب کرده اند یادآور رفتار هر دو اسبابک ها درست مثل مفید باشد.